Liên kết website

Công đoàn KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Sáng ngày 15/02/2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng KCN Thanh Hóa. Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.


Tham dự Hội nghị có đồng chí: Vũ Tuấn Minh – Chủ tịch Công đoàn KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn KKT Nghi Sơn và các KCN; Các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc, các đồng chí là Cán bộ chuyên trách đã được phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đây là Nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng và cũng là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Nghị quyết được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đón nhận, đồng tình, hưởng ứng và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết.

Các cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch thể hiện nhận thức cá nhân qua việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết; nêu trách nhiệm cá nhân; những kiến nghị, đề xuất các biện pháp nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết ở đơn vị.

Tại Hội nghị cũng đã triển khai một số nội dung cơ bản trong công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, và sẽ tổ chức đại hội điểm đại diện khối Công đoàn cơ sở tại Công đoàn Công ty TNHH giầy RollSport Việt Nam do LĐLĐ chỉ đạo; tại Công đoàn Công ty Cổ phần TBGD Hồng Đức do Công đoàn KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo.

ThanhBinh, Công đoàn KKT Nghi và các KCN tỉnh Thanh Hóa Sơn