Liên kết website

Cập nhật tiến độ tổ chức đại hội, hội nghị của các CĐCS đến ngày 28/4/2017

Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-LĐLĐ ngày 28/12/2016; Hướng dẫn số 22/HD-LĐLĐ ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội XIX công đoàn tỉnh Thanh Hóa.


Sau khi LĐLĐ tỉnh tổ chức đại hội điểm vào ngày 01- 02/4/2017 tại công đoàn Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam và tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội. Tính đến ngày 28/4/2017, theo báo cáo của các đơn vị có 32/35 đơn vị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã chỉ đạo tổ chức đại hội và có 1.062/3.667 (đạt 29%) công đoàn cơ sở đã tổ chức đại hội và hội nghị, riêng có 3 đơn vị (LĐLĐ Bỉm Sơn, LĐLĐ huyện Thiệu Hóa và Công đoàn Ngành Y Tế) sang đầu tháng 5 mới tiến hành tổ chức cho CĐCS đại hội.

Các CĐCS đã tổ chức đại hội thực hiện đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn tổ chức đại hội của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

Bảng Tổng hợp các CĐCS tổ chức đại hội, hội nghị tính đến ngày 28/4/2017

TT

Đơn vị

Tổng số CĐCS

Tổng số CĐ tổ chức ĐH, HN theo nhiệm kỳ 2017-2022

Số CĐCS đã tổ chức ĐH, HN

Đạt tỉ lệ % CĐCS đã ĐH, HN

ĐH

HN

ĐH

HN

1

CĐ Viên chức

55

55

0

5

0

9,1

2

CĐ Ngành Công Thương

39

37

2

9

0

23,1

3

CĐ Ngành Nông Nghiệp

67

58

9

4

0

6,0

4

CĐ Ngành Giáo Dục

106

102

4

94

4

92,5

5

CĐ Ngành GTVT

39

39

0

6

0

15,4

6

CĐ Ngành Xây Dựng

31

30

1

3

0

9,7

7

CĐ Ngành Y Tế

81

81

0

0

0

0,0

8

CĐ KKT Nghi Sơn và các KCN

65

55

10

11

1

18,5

9

LĐLĐ Thành phố

224

87

137

26

9

15,6

10

LĐLĐ thị xã Sầm Sơn

82

70

12

14

0

17,1

11

LĐLĐ thị xã Bỉm Sơn

83

76

70,0

12

LĐLĐ huyện Đông Sơn

79

50

29

8

0

10,1

13

LĐLĐ huyện Hoằng Hóa

207

65

142

28

0

13,5

14

LĐLĐ huyện Thiệu Hóa

124

122

2

0

0

0,0

15

LĐLĐ huyện Hậu Lộc

129

127

2

7

0

5,4

16

LĐLĐ huyện Hà Trung

122

116

6

9

0

7,4

17

LĐLĐ huyện Triệu Sơn

178

176

2

135

1

76,4

18

LĐLĐ huyện Nga Sơn

128

127

1

39

0

30,5

19

LĐLĐ huyện Yên Định

137

134

3

22

0

16,1

20

LĐLĐ huyện Nông Cống

162

159

3

92

3

58,6

21

LĐLĐ huyện Tĩnh Gia

156

67

89

25

0

16,0

22

LĐLĐ huyện Quảng Xương

148

147

1

73


49,3

23

LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc

82

82

0

55

0

67,1

24

LĐLĐ huyện Ngọc Lặc

111

110

1

2

0

1,8

25

LĐLĐ huyện Thọ Xuân

186

114

72

13


7,0

26

LĐLĐ huyện Mường Lát

47

15

32

7

32

83,0

27

LĐLĐ huyện Như Thanh

79

77

2

59


74,7

28

LĐLĐ huyện Cẩm Thủy

95

95

0

43

0

45,3

29

LĐLĐ huyện Quan Hóa

78

78


43


55,1

30

LĐLĐ huyện Thạch Thành

146

117

29

5

0

3,4

31

LĐLĐ huyện Như Xuân

84

83

1

26


31,0

32

LĐLĐ huyện Bá Thước

111

70

41

35

0

31,5

33

LĐLĐ huyện Lang Chánh

56

52

4

28

0

50,0

34

Quan Sơn

61

61


18


29,5

35

Thường Xuân

86

85

1

67

1

79,1

36

CĐ trường Hồng Đức

1

1
0,0

37

CĐCS ĐU Khối

1


10,0

38

CĐCS C.ty Đường Lam Sơn

1

1
0,0

                      Tổng

3.667

3.021

646

1.011

51

29


                                                                      Lê Chung Văn,  PTB Tổ chức LĐLĐ tỉnh