Liên kết website

Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên trong đoàn viên, công nhân lao động là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cấp Công đoàn

Phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn, CNLĐ là một trong những vấn đề quyết định đối với việc tăng cường bản chất giai cấp công nhân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW, ngày 28 tháng 1 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, trong thời gian qua, công tác phát triển Đảng viên trong đoàn viên công đoàn, công nhân lao động đã được sự quan tâm chú trọng của các cấp công đoàn. Các cấp Công đoàn luôn xem đây là nhiệm vụ quan trọng và trách nhiệm thường xuyên của tổ chức Công đoàn. Từ đó đã có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự giác phấn đấu để trở thành Đảng viên cho đoàn viên công đoàn, CNLĐ, thông qua việc thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc, tác phong công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp cho đoàn viên, CNLĐ bằng nhiều hình thức phong phú. Cùng với đó, các cấp Công đoàn cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên, CNLĐ thể hiện năng lực và phẩm chất, cũng như động cơ phấn đấu đúng đắn để trở thành đảng viên. Vì vậy, công tác phát triển Đảng viên trong đoàn viên, CNLĐ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng Đảng viên được kết nạp từ đoàn viên công đoàn, CNLĐ ngày càng tăng, trình độ của người vào Đảng cũng cao hơn. Riêng với tỉnh Thanh Hóa, trong năm 2016 các cấp Công đoàn trong tỉnh đã giới thiệu được 4.216 ĐVCĐ ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; số ĐVCĐ ưu tú được kết nạp vào Đảng là 2.911 người.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ còn gặp những khó khăn: phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn mới tập trung chủ yếu ở khối  Hành chính sự nghiệp, đơn vị công lập, và khối doanh nghiệp Nhà nước. Còn ở khối doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, doanh nghiệp FDI công tác phát triển Đảng còn gặp rất nhiều khó khăn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, song trước hết, không ít DN ngoài quốc doanh, đặc biệt là DN có vốn đầu tư nước ngoài chưa hiểu hết vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp nên chưa tạo điều kiện thành lập và hoạt động của Chi bộ Đảng, đảng viên, mặt khác, người lao động trong các DN ngoài quốc doanh thường xuyên biến động, thay đổi chỗ làm mới, thậm chí chuyển đi địa phương khác, trong đó có cả những đoàn viên, CNLĐ đã qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đồng thời đối tượng được xem xét kết nạp Đảng là đoàn viên Công đoàn cũng thường  xuyên thay đổi nơi ở tại nhiều địa phương khác nhau, nên gặp khó khăn trong việc thẩm tra  xác minh lý lịch đối với người xin vào Đảng.

Để làm tốt công tác công tác phát triển đảng viên trong tổ chức công đoàn, thiết nghĩ:

Một là: Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20/ NQ/TW, ngày 28/1/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự giác và  ý thức phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên, CNLĐ, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của các cấp Công đoàn .

Hai là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; Phong trào Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Phong trào liên kết thi đua phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới ; Phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”; Phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ... Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện những nhân tố tích cực điển hình . Đồng thời tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho ĐVCĐ thể hiện năng lực và phẩm chất, cũng như động cơ phấn đấu đúng đắn để trở thành đảng viên.

Ba là: Các cấp công đoàn chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; làm tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; tổ chức tốt các hoạt động xã hội, từ thiện, tạo động lực để người lao động hăng hái tham gia, phấn đấu rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bốn là: Tiếp tục tham mưu với các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bồi dưỡng, giới thiệu, kết nạp Đảng cho đoàn viên công đoàn; tích cực vận động, tuyên truyền để chủ doanh nghiệp hiểu rõ vai trò, vị trí của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; Là yếu tố quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, giáo dục CNLĐ nâng cao ý thức trách nhiệm lao động.Từ đó, để chủ doanh nghiệp sẽ ủng hộ việc thành lập Chi bộ Đảng, cũng như việc phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp.

Năm là: Các cấp Công đoàn thường xuyên tổ chức cho quần chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng với tinh thần thẳng thắn, chân tình, trung thực và xây dựng. Tích cực bồi dưỡng, rèn luyện công nhân, viên chức và lao động, để lựa chọn, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, nhằm bổ sung , tăng cường thành phần công nhân trong Đảng,

Sáu là: Nắm tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của quần chúng công nhân, viên chức, lao động phản ánh với đảng, để đảng nghiên cứu đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của quần chúng công nhân, viên chức, lao động.

Phạm Ngọc Điệp,  PCT CĐ ngành Công Thương TH