Liên kết website

Hoạt động của công đoàn cơ sở xã, thị trấn huyện Thạch Thành, thực trạng và giải pháp

     Là một huyện trung du miền núi, nằm ở phía Bắc tỉnh Thanh Hoá; Thạch Thành có diện tích tự nhiên 55.811,34 ha; dân số 143.743 người với hai dân tộc Mường và Kinh cùng chung sống. Toàn huyện có 28 xã, thị trấn; trong đó có 5 xã thuộc diện điều kiện đặc biệt khó khăn.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về thành lập công đoàn cơ sở xã, thị trấn, đến tháng 3/2005, BTV-LĐLĐ huyện Thạch Thành đã ra quyết định thành lập 28 CĐCS xã, thị trấn với 805 đoàn viên công đoàn là cán bộ, công chức xã, thị trấn.

Qua hơn 6 năm hoạt động, công đoàn cơ sở xã thị trấn huyện Thạch Thành đang thể hiện vai trò quan trọng của một tổ chức chính trị - xã hội cơ sở, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

alt

Với nhiều hình thức tuyên truyền như thông qua Hội nghị, tập huấn, hội thảo chuyên đề, phát tờ rơi, tờ gấp, công đoàn cơ sở xã, thị trấn phối hợp với Chính quyền, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội cơ sở tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tổ chức công đoàn đến toàn thể các cán bộ, công chức và nhân dân. Các nội dung tuyên truyền tập chung làm cho cán bộ, công chức cấp xã hiểu rõ chức trách, nhiệm vụ của cán bộ công chức, Luật Lao động, luật BHXH, chế độ về tiền lương. Giáo dục cho đoàn viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức phục vụ nhân dân.

Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, kiểm tra giám sát việc thi hành chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, lao động xã, thị trấn như chế độ BHXH, công tác phí khoán, chế độ nghỉ phép hàng năm, nâng lương định kỳ. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên khi gặp khó khăn. Xây dựng quỹ tham quan du lịch với hàng trăm triệu đồng, quỹ khuyến học, quỹ giúp nhau phát triển kinh tế.

Phối hợp với UBND xã, thị trấn thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Hàng năm, có 100% xã, thị trấn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đầu năm. Các xã, thị trấn đều xây dựng đầy đủ nội quy, quy chế của cơ quan. Triển khai thực  hiện tốt quy chế văn hoá công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ công chức.

Tổ chức các phong trào thi đua như phong trào “lao động giỏi, lao động giỏi, lao động sáng tạo” phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”, phong trào phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn, xây dựng cánh đồng năng xuất, chất lượng với tổng diện tích 139 ha; phong trào chuyển giao các tiến bộ khoa học vào sản xuất, xây dựng các trang trại, gia trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; 100% CĐCS xã, thị trấn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, xây dựng các công trình phục vụ tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, sinh hoạt văn hoá cộng đồng.

Tập trung xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và phát triển đoàn viện. 100% CĐCS xã, thị trấn đăng ký xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Hàng năm thực hiện tốt công tác chấm điểm phân loại CĐCS và bình xét đoàn viên. Số CĐCS xã, thị trấn đạt vững mạnh hành năm từ 80% trở lên, trong đó từ 50% trở lên đạt vững mạnh xuất sắc. Từ năm 2005 đến nay đã kết nạp mới được 128 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên thuộc các CĐCS xã thị trấn trong toàn huyện lên 934 đoàn viên.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, trong hoạt động, Công đoàn cơ sở xã, thị trấn những năm qua gắp nhiều khó khăn làm hạn chế đến hoạt động của CĐCS:

- Theo quy định tạm thời về tổ chức hoạt động CĐCS xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo quyết định số 974/QĐ-TLĐ ngày 29/6/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (quy định 974) thì đoàn viên CĐCS xã, phường, thị trấn bao gồm những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ; những người được tuyển dụng giao, giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; những cán bộ, chuyên viên làm việc trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, những người được tuyển dụng làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 6 tháng trở lên. Do đó, đoàn viên CĐCS xã, thị trấn ngoài những cán bộ, công chức, cán bộ chuyên trách, cán bộ hợp đồng LĐ từ 6 tháng trở lên còn kết nạp cả những cán bộ bán chuyên trách như Phó chủ tịch các tổ chức chính trị - xã hội. Điều này một mặt làm tăng số lượng đoàn viên đồng thời cũng làm ảnh hưởng tới kinh phí hoạt động của CĐCS xã, thị trấn vì những cán bộ hợp đồng, cán bộ bán chuyên trách có phụ cấp thấp, không được nhà nước hỗ trợ 2% kinh phí CĐ, trong khi đó kinh phí chi cho hoạt động bình đẳng giữa các đoàn viên.

- Cũng theo quy định 974, CĐCS xã, phường, thị trấn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ xã, phường, thị trấn, nhưng đến nay 100% xã, thị trấn huyện Thạch Thành dã thành lập Chi bộ Đảng cơ quan xã, thị trấn; có những đơn vị Chị bộ Đảng cơ quan xã, thị trấn trực tiếp chi đạo hoạt động của CĐCS, bên cạnh đó hầu như các xã, thị trấn chưa có Ban Thanh tra nhân dân cơ quan nên một số hoạt động giám sát của CĐCS bị hạn chế.

- Theo quy định, văn phòng, phương tiện làm việc của CĐCS xã, phường, thị trấn do UBND xã, phường, thị trấn giải quyết theo Nghị định 133/HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), nhưng đến nay điều kiện làm việc của các CĐCS xã, thị trấn huyện Thạch Thành vẫn hết sức khó khăn, CĐCS không có văn phòng, phương tiện làm việc, phần lớn làm việc chung với Đảng uỷ, chuyên môn.

- Chất lượng cán bộ CĐCS xã, thị trấn còn thấp, thiếu ổn định do công tác luân chuyển, bầu cử, làm ảnh hưởng tới hoạt động của CĐCS. Nhiệm kỳ Đại hội CĐCS ngắn (5 năm hai nhiệm kỳ) làm xáo trộn đội ngũ cán bộ CĐCS xã, thị trấn, thậm trí có những CĐCS thay mới hoàn toàn cán bộ CĐCS, cán bộ CĐCS mới được bầu mất thời gian trong việc làm quen, thích ứng với việc tổ chức hoạt động CĐ.

Những nguyên nhân trên đã là ảnh hưởng đến hoạt động của CĐCS xã, thị trấn. Việc tổ chức các phong trào thi đua còn hình thức, chưa có nội dung, tiêu chí cụ thể; kết thúc các đợt thi đua chưa sơ kết, tổng kết, việc nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế; Công tác tham gia quản lý còn hạn chế, chất lượng Hội nghị cán bộ công chức đầu năm còn thấp, thường kết hợp với sơ kết, tổng kết năm. Nhiều cán bộ Công đoàn hoạt động lúng túng, không nắm được các phương pháp hoạt động.

Để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng CĐCS xã, thị trấn vững mạnh cần có các giải pháp tích cực:

- Trong công tác lãnh đạo, có sự phân cấp rõ ràng sau khi đã thành lập Chi bộ Đảng cơ quan xã, thị trấn. CĐCS xã thi trấn nên đặt dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng cơ quan, xã, thị trấn.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, cán bộ, đoàn viên công đoàn. Thường xuyên tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ CĐCS.

- Đổi mới phương thức hoạt động CĐCS, thực hiện chế độ tự quản trong thực hiện nhiệm vụ và hoạt động công đoàn.

- Liên đoàn lao động huyện phối hợp chặt chẽ với chính cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo CĐCS thực hiện các chức năng của tổ chức công đoàn; gắn hoạt động công đoàn cơ sở xã, thị trấn với công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Để công đoàn cơ sở xã, thị trấn huyện Thạch Thành thực sự vững mạnh, hoạt động có hiệu quả cần có nhiều yếu tố như tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, ủng hộ của chính quyền địa phương, sự phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị nhưng quan trọng và quyết định nhất là CĐCS phải thực sự đổi mới, thực hiện triệt để chức năng năng và nhiệm vụ của tổ chức ờ cong đoàn.

 

Phạm Thanh Hiền – LĐLĐ Thạch Thành