Liên kết website

Ý kiến trao đổi

Công đoàn Việt Nam là “Tổ chức chính trị - xã hội” của giai cấp công nhân và người lao động, do Đảng lãnh đạo. Công đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, có những quyền năng và trách nhiệm không chỉ đối với các đoàn viên công đoàn, đối với người lao động mà còn có trách nhiệm rất lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng chế độ và phấn đấu vì quyền lợi của nhân dân. Gần đây, Ban Chấp hành Trung ương đã ra Nghị quyết 20 về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH”. Tại điểm 5 trong phần mục tiêu của Nghị quyết đã khẳng định, cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong xây dựng giai cấp công nhân.

Điều 172 BLLĐ (đã sửa đổi, bổ sung năm 2006) nêu: “Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động để giải quyết tranh chấp lao động tập thể”.