Liên kết website

Bồi dưỡng nâng cao năng lực và bản lĩnh chính trị của cán bộ Công đoàn

Vị trí, vai trò của công đoàn được ghi nhận và khẳng định cả về mặt đường lối và về mặt pháp luật. Đảng luôn luôn quan tâm và dành sự lãnh đạo trực tiếp, sâu sát đối với tổ chức công đoàn các cấp, từ trung ương xuống cơ sở. Điều 10 của Hiến pháp nước ta ghi nhận địa vị pháp lý của công đoàn như là một sự tuyên ngôn về quyền hạn, nhiệm vụ chính trị của công đoàn là: “…Cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế; giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. Điều 1 của đạo luật Công đoàn do Quốc hội thông qua ngày 30/6/1990 cũng khẳng định: “Công đoàn là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động Việt Nam (gọi chung là người lao động) tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam; là trường học chủ nghĩa xã hội của người lao động”.

Là tổ chức chính trị - xã hội với địa vị pháp lý như vậy, công đoàn cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đúng đắn để có thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà nhà nước và xã hội tin tưởng trao cho. Trên một ý nghĩa nào đó, có thể nói, nếu không có bản lĩnh chính trị, các cán bộ công đoàn khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ chính trị - xã hội của mình. Cán bộ công đoàn thiếu hoặc yếu về bản lĩnh chính trị sẽ không thể là người Đại diện và Bảo vệ của giai cấp công nhân và người lao động trong bối cảnh CNH-HĐH.

Năng lực và bản lĩnh chính trị không phải là những cái cao siêu, xa vời. Đó là những phẩm chất, những kiến thức, những khả năng, kỹ năng cần thiết để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của công đoàn.

Việc bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị là vấn đề đầu tiên cần phải quan tâm sâu sắc. Một cán bộ công đoàn không có bản lĩnh chính trị chuẩn xác và đúng đắn có thể sẽ không hữu dụng, thậm chí trở thành nội gián cho giới chủ, trở thành lực cản đối với đường lối đổi mới. Để bồi dưỡng phẩm chất, bản lĩnh chính trị cho cán bộ công đoàn, các cấp công đoàn cần làm tốt công tác tuyên giáo, tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị và triển khai nghị quyết của Đảng. Việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu hoặc các diễn đàn, hội thảo về một số chủ đề chính trị liên quan đến công đoàn và công tác công đoàn có thể mang lại những thay đổi quan trọng.

Bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, mặt khác, cần đi vào các nội dung căn bản và thiết thực. Bên cạnh việc trau dồi lý luận và đường lối cách mạng, cán bộ công đoàn cần phải được bồi dưỡng, đào tạo kiến thức chuyên môn, chuyên ngành, phápluật, kỹ năng hành động, kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo. Làm thế nào để cán bộ công đoàn có khả năng trợ giúp cho người lao động bắt đầu tham gia quan hệ lao động, trong quá trình duy trì quan hệ lao động, khi chấm dứt quan hệ lao động, trong các trường hợp đấu tranh đòi quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng trước các cơ quan pháp luật và có khả năng tổ chức các hoạt động tập thể của tập thể lao động và lãnh đạo các cuộc đình công vừa theo đúng pháp luật vừa có hiệu quả cao. Có thể khẳng định rằng, Cán bộ công đoàn có kiến thức, có kỹ năng, bản lĩnh vững vàng mới có khả năng đối mặt với thực tiễn và mới có thể đem lại hiệu quả cho phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn.

Phương pháp bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ công đoàn cần có sự đổi mới, thường xuyên thay đổi để có thể thực hiện được mục tiêu định hướng hành động trong hoàn cảnh mới. Hiện nay, chúng ta đang tiến hành xây dựng nền kinh tế thị trường - định hướng xã hội chủ nghĩa – có sự quản lý của nhà nước. Vì vậy, các phương pháp tiếp cận thị trường trên nền tảng pháp luật, pháp quyền để đi đến đích xã hội chủ nghĩa là rất đáng được coi trọng. Cán bộ công đoàn cần được bồi dưỡng, thử thách, rèn luyện trong phong trào công nhân, trong các lĩnh vực lao động, sản xuất, công tác và cần phải có sự cọ xát với thực tiễn của đời sống lao động, đời sống xã hội, đời sống pháp luật.

Tuy nhiên, trong công tác bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ công đoàn, cần phải phân loại đối tượng, mục đích để xác định nội dung và phương pháp. Tránh hiện tượng máy móc, rập khuôn, hoặc tư tưởng qua loa, đại khái, hình thức chủ nghĩa.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực và bản lĩnh chính trị phải mang tính thống nhất, vì vậy các cấp lãnh đạo cần có chương trình, kế hoạch cụ thể. Các cán bộ công đoàn trong cùng lĩnh vực cần có một chương trình chuyên biệt (ví dụ bồi dưỡng năng lực tham gia thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể hoặc tham gia giải quyết các tranh chấp lao động). Bên cạnh đó, cần có chương trình chung cho các cán bộ thuộc các ngành, đồng thời cần tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm chung nhằm tạo ra những bài học chung lâu dài và sâu sắc.