Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 7

    Hôm nay: 1855

    Đã truy cập: 203044

Kết quả thực hiện phân cấp thu, phân phối nguồn tài chính công đoàn 10 tháng và thực hiện hiện nhiệm vụ Quý IV/2016; phương hướng năm 2017

Ngày 15/11/2016, tại LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn 10 tháng đầu năm 2016 và hướng dẫn xây dựng dự toán thu - chi tài chính công đoàn năm 2017 cho các cấp công đoàn trong tỉnh.

Ngày 15/11/2016, tại LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn 10 tháng đầu năm 2016 và hướng dẫn xây dựng dự toán thu - chi tài chính công đoàn năm 2017 cho các cấp công đoàn trong tỉnh.

Đồng chí Ngô Tôn Tẫn –  tỉnh uỷ viên, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có các đồng chí Thường tực, Uỷ viên Ban Thường vụ, uỷ viên UBKT, trưởng, phó các ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh tham dự . Đặc biệt có hơn 160 đại biểu là Chủ tịch, kế toán của LĐLĐ huyện, CĐGD huyện, thị xã, hành phố, các Công đoàn ngành và tương đương, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh đã về dự hội nghị.

 

Đ/c Ngô Tôn Tẫn - Tỉnh uỷ viên, UV- BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khai mạc hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và đánh gíá cao về kết quả chỉ đạo thu- chi tài chính công đoàn 10 tháng qua, đó là; có sự lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường  vụ LĐLĐ tỉnh, sự phối hợp phối hợp chặt chẽ với  các cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội tỉnh, và Cục thuế Thanh Hoá để chỉ đạo cấp dưới, kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở thu 2% KPCĐ theo đúng Nghị định số: 191/ NĐ-CP của Chính phủ..Thực hiện tốt công tác quản lý thu chi tài chính, tài sản công đoàn theo quy định, Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số: 7b/NQ-TLĐ, của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới đến đoàn viên CNVCLĐ.

- Chỉ đạo 100 % Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh thực hiện phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn theo quy định.

- Hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn các cấp xây dựng dự toán, giao dự toán và thẩm định dự toán, quyết toán theo đúng quy định. Ban tài chính thường xưyên đi sâu, đi sát cơ sở để hưởng dẫn, kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ các khoản thu-chi tài chính công đoàn các cấp. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ kế toán công đoàn và cung cấp tài liệu về chế độ chính sách mới của Nhà nước và TLĐ để thực hiện, kết quả cụ thể:

- Thu 2% KPCĐ khối HCSN đạt 83,81%; Thu KPCĐ, ĐPCĐ khối SXKD đạt 79,42%; Thực hiện chi tại văn phòng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở số tiền đạt 87,03%; cấp kinh phí cho CĐCS đạt 69,05%; nộp về LĐLĐ tỉnh đạt 70,89 %; 

- Thu hoạt động dịch vụ của Nhà văn hóa Lao động đạt 89,1%; Trung tâm dạy nghề  đạt 75,6 % Cty TNHH khách sạn Du lịch, dịch vụ Công đoàn tổng doanh thu: đạt 105,6% .

Thông qua kết quả trên cho thấy, nhìn chung các cấp công đoàn có nhiều cố gắng trong thực hiện phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn, đã phối hợp, chỉ đạo, đôn đốc khai thác nguồn thu 2% KPCĐ trong 10 tháng năm 2016 đạt kế hoạch, cấp kinh phí qua tài khoản cho công đoàn cấp dưới và nộp nghĩa vụ về cấp trên theo kế hoạch được duyệt, các đơn vị sự nghiệp và kinh doanh dịch vụ đã đẩy mạnh hoạt động khai thác dịch vụ, đảm bảo ổn định nguồn thu, cân đối chi tiêu đúng mục đích, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho NSNN đúng quy định.  Thực hiện chi tiêu tại các cấp công đoàn đã tập trung ưu tiên kinh phí cho công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước và các phong trào thi đua lao trong CNVC-LĐ; thực hiện giảm chi hành chính và chi khác; với phương châm “chi đúng mục đích, tiết kiệm, không lãng phí, hiệu quả cao”. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, song vẫn còn  hạn chế, đó là: Địa bàn hoạt động rộng (có 11 huyện miền núi ) nên công tác chỉ đạo, hướng dẫn thu chi tài chính công đoàn trong thời gian qua có lúc có việc còn gặp nhiều khó khăn, công tác quản lý thu - chi tài chính công đoàn tại một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở còn nhiều hạn chế, chưa thực sự chủ động phối hợp với cơ quan ban ngành để bàn giải pháp đôn đốc thu 2% KPCĐ, nên tiến độ thu còn chậm, tỷ lệ nộp thấp; nhất là các đơn vị chưa có tổ chức công đoàn vẫn còn thất thu, việc chỉ đạo thu đoàn phí công đoàn tại một số doanh nghiệp (FĐI) còn có CĐCS đoàn viên mớí thực hiện nộp mức bình quân thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.Cấp kinh phí cho cấp dưới chưa kịp thời, chứng từ chi tiêu còn bất cập . Nguyên nhân do một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa chú trọng quan tâm đến công tác quản lý thu chi tài chính công đoàn, nên chưa có giải pháp chỉ đạo quyết liệt, dẫn đến tiến độ thu chậm, chi tiêu chưa bám sát dự toán đuợc duyệt. Đội ngũ cán bộ kế toán công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hầu hết làm kiêm nhiệm, bận công việc chuyên môn, nên chưa sắp xếp thời gian hợp lý, chủ yếu làm ngoài giờ về nghiệp vụ kế toán công đoàn. Do đó công tác tham mưu trong quản lý tài chính công đoàn có lúc có việc còn hạn chế,  thực hiện báo cáo quyết toán có nơi còn chậm, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế không đóng kinh phí công đoàn theo quy định của  pháp luật.

Để thực hiện tốt công tác tài chính 2 tháng cuối năm 2016 và Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn cần tập trung phối hợp, đôn đốc thu đúng, thu đủ 2% KPCĐ, 1% ĐPCĐ, chống thất thu, chi tiêu đúng mục đích, hiệu quả cao, cấp kịp thời kinh phí cho CĐCS hoạt động, chi tiêu văn phòng công đoàn theo kế hoạch và thực hiện trích nộp kinh phí về cấp trên theo dự toán được duyệt.

Năm 2017, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo cấc cấp công đoàn thực hiện nghiêm túc NQ 7b của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, về nâng cao chất lượng hoạt động tài chính công đoàn trong tình hình mới và Nghị quyết số: 09c /NQ -TLĐ ngày 18/10/2016 của Tổng liên đoàn về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính và hoạt động phong trào để tạo nguồn kinh phí chi đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa của công đoàn  phục vụ đoàn viên CNVC-LĐ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và tổ chức chỉ đạo hướng dẫn lập dự toán năm 2017 cân đối kinh phí đảm bảo cho Đại hội CĐ các cấp. Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính hàng năm,  Phấn đấu hết năm 2016 có 100% lập được dự toán năm 2017 và quyết toán năm 2016.công khai tài chính và tăng cường công tác kiểm giám sát thu chi tài chính công đoàn theo đúng quy định.Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, nhằm thực hiện có hiện quả Nghị quyết 20 khoá X của Đảng về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Hoàng Trung Sơn,  Phó Trưởng Ban tài chính- LĐLĐ tỉnh

 


Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa