Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 13

    Hôm nay: 86

    Đã truy cập: 203196

Công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới.

Ban tài chính Tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng nguyên tắc hỗ trợ nguồn vốn cho sửa chữa, đầu tư xây dựng cơ bản. đảm bảo hiệu quả kinh tế, phục vụ lợi ích của người lao động, đoàn viên; nguồn tài chính đảm bảo cho hoạt động sau khi dự án XDCB hoàn thành.

Thực hiện Nghị quyết 7b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới, Ban tài chính đã tham mưu cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thanh Hóa tổ chức triển khai NQ 7b của TLĐ tới các cấp công đoàn trong tỉnh, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huiyện, thị xã, thành phố, các công đoàn ngành và tương đương xây dụng chương trình hành động, nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu phấn đấu và giaỉ pháp thực hiên công tác quản lý thu chi tài chính công đoàn từ nay đến năm 2020, cụ thể:

Tập trung khai thác tốt nguồn thu tài chính công đoàn, giảm thất thu kinh phí, đoàn phí, khai thác tốt nguồn kinh phí hỗ trợ của chính quyền các cấp; không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn, chi tiêu đúng mục đích, tiết kiệm, dành nhiều kinh phí chi cho hoạt động phong trào, tuyên truyền pháp luật, công tác đào tạo cán bộ công đoàn; Tăng cường công tác quản lý, công tác kiểm tra, giám sát tài chính, tài sản, chấp hành đúng kỷ luật tài chính, chế độ kế toán, báo cáo dự toán, quyết toán và công khai tài chính, theo đúng quy định của Nhà nước của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trong tình hình mới.

Thực hiện nghiêm túc quyết định phân cấp thu, phân phối nguồn thu và trích nộp kinh phí công đoàn với cấp trên đúng quy định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh..

Năm 2016 CĐCS được sử dụng 66 % kinh phí công đoàn. Mỗi năm tăng 1% đến năm 2025 đạt 75%  kinh phí giành cho CĐCS  hoạt động.

Từng cấp, từng đơn vị thực hành chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí, tạo bước chuyển biến tích cực về giảm chi hành chính trong cơ cấu chi hoạt động thường xuyên của đơn vị. Quan tâm hơn nữa việc thực hiện chi cho chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đoàn viên công đoàn; phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh. Bổ sung, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với quy định của nhà nước và Tổng Liên liên đoàn Lao động Việt Nam. ( Đẩm bảo 100% Công đoàn cấp trên cơ sở  và CĐCS có quy chế chi tiêu nội bộ)

Các đơn vị  trực thuộc như: Nhà văn hóa Lao động, Trung tâm Dạy nghề công đoàn Thanh Hóa  chủ động xây dựng Chương trình công tác, tổ chức triển khai hoạt động đúng kế hoạch, hoàn thành các chỉ tiêu tài chính; tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn thu. Bảo đảm điều kiện làm việc; từng bước nâng cao thu nhập của cán bộ, viên chức, người lao động và có tích lũy.

Đối với Công ty TNHH Khách sạn Du lịch – Dịch vụ Công đoàn trực Thanh Hóa từng bước nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh; mở rộng khai thác dịch vụ và các dự án liên doanh mới, tổ chức kinh doanh hiệu quả. hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận; thực hiện nộp NSNN và Liên đoàn Lao độnng tỉnh theo quy định; đổi mới phong cách phục vụ và thu hút khách hàng; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho người lao động, đảm bảo thu nhập cho người lao động ngày càng được cải thiện. Thực hiện xếp hạng, đánh giá phân loại doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ và Tổng Liên đoàn.

Ban tài chính Tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng nguyên tắc hỗ trợ nguồn vốn cho sửa chữa, đầu tư xây dựng cơ bản. đảm bảo hiệu quả kinh tế, phục vụ lợi ích của người lao động, đoàn viên; nguồn tài chính đảm bảo cho hoạt động sau khi dự án XDCB hoàn thành.

Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020:

- Các cấp công đoàn tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả về phân cấp thu và phân phối nguồn thu tài chính công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, cấp đủ tỷ lệ kinh phí cho CĐCS, nộp nghĩa vụ cấp trên đúng quy định,

- 100 % đơn vị khối hành chính sự nghiệp và 95% trở lên đơn vị khối doanh nghiệp đóng 2% Kinh phí công đoàn đúng, đủ và kịp thời.

- 100% CĐCS khu vực hành chính sự nghiệp và 95% CĐCS khối doanh nghiệp thu đúng và thu đủ 1% đoàn phí công đoàn theo hướng dẫn của Tổng Liên Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Ưu tiên kinh phí chi cho hoạt động công đoàn đảm bảo tính đồng bộ từ cấp trên cơ sở đến CĐCS, thực hành tiết kiệm, giảm chi hành chình phù hợp với lộ trình  Nghị quyết 7b của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra.

- Hàng năm phấn đấu 100% công đoàn cơ sở có báo cáo dự toán và báo cáo quyết toán năm theo quy định.

- Từng bước thực hiện cơ chế tự chủ về tổ chức, tài chính trong các đơn vị sự nghiệp theo định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam..

- Hàng năm hoạt động kinh doanh Du lịch- Dịch vụ công đoàn bảo toàn vốn và có lãi, có tiềm năng phát triển.

-  100% CĐCS mở tài khoản công đoàn để thực hiện nộp kinh phí và cấp kinh phí qua qua tài khoản.

- Liên đoàn Lao động tỉnh phấn đấu mỗi năm đầu tư xây dựng từ 1-3 trụ sở làm việc cho liên đoàn lao động cấp huyện bằng nguồn kinh phí tiết kiệm tích lũy trong hệ thống công đoàn.

- 100% công đoàn các cấp hàng năm thực hiện công khai thu - chi tài chính công đoàn theo đúng quy định.

- Mỗi năm phấn đấu có 100% cán bộ kế toán CĐ cấp trên cơ sở và CĐCS được tập huấn nghiệp vụ kế toán công đoàn.

Giải pháp thực hiện:

Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh

- Ban tài chính tham mưu cho Ban Thường vụ tiếp tăng cường công các phối hợp với Sở Tài chính , Kho bạc tỉnh, Cục thuế, để chỉ đạo cấp dưới thực hiện tốt công tác thông tin, thu nộp kinh phí công đoàn và chính sách thuế theo quy chế phối hợp  đã ký.

- Rà soát, xây dựng, sửa đổi các văn bản  hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý thu-ch tài chính công đoàn theo đúng quy định.

- Tổ chức giao dự toán, thẩm định quyết toán. Thực hiện công khai tài chính hàng năm.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện thu chi tài chính công đoàn ngay từ khâu lập dự toán.

- Hàng năm tổng kết đánh giá thực hiện công tác tài chính công đoàn năm trước và triển khai công tác tài chính đúng quy đinh.

- Đổi mới phương pháp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kế toán công đoàn kiêm nhiệm từng bước đáp ứng với yêu cầu mới đề ra.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở :

Xây dựng chương trình hành động, chỉ tiêu phấn đấu và giải pháp theo kế hoạch số 66/KH –LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 7b của BCH Tổng liên đoàn phù hợp với tình hình thực tiễn ở cấp mình và cấp dưới. Hàng năm đánh giá được mức độ hoàn thành chỉ tiêu thu, số đơn vị thu tốt, số đơn vị còn thất thu và có kế hoạch vận động thu kinh phí công đoàn ở các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn theo đúng qui định.

- Tăng cường công tác phối hợp với cơ quan tài chính, Kho bạc, thuế, thanh tra lao động cùng cấp để chỉ đạo cấp dưới thực hiện tốt công tác thu nộp kinh phí công đoàn theo quy chế đã ký.

- Thực hiện cấp đúng, cấp đủ và kịp thời kinh phí cho CĐCS hoạt động.thực hiện nộp nghĩa vụ về LĐLĐ tỉnh theo kế đuộc duyệt.

- Tổ chức giao dự toán, đôn đốc quyết toán, công khai dự toán, quyết toán hàng năm đúng quy định. Tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, đổi mới công tác tập huấn nghiệp vụ  cho cán bộ kế toán CĐCS.

Trần Văn Chính,  Uỷ viên  Ban Thường vụ - Trưởng Ban tài chính- LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa

 


Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa