Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Công tác Tài chính, Kiểm tra công đoàn   /   Hướng dẫn kế hoạch hoạt động của UBKT công đoàn các cấp năm 2012
Hướng dẫn kế hoạch hoạt động của UBKT công đoàn các cấp năm 2012
Thực hiện kế hoạch hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và chương trình công tác của BCH, BTV Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2012 về công tác kiểm tra. Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động của UBKT công đoàn các cấp theo những nội dung trọng tâm cụ thể sau:

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và chương trình công tác của BCH, BTV Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2012 về công tác kiểm tra. Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động của UBKT công đoàn các cấp theo những nội dung trọng tâm cụ thể sau:

I/ Thực hiện nhiệm vụ:

1. Giúp BCH, Ban Thường vụ công đoàn kiểm tra việc Chấp hành Điều lệ công đoàn:

UBKT công đoàn các cấp giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn cấp mình xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý và cả năm để thực hiện, tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn; việc thực hiện triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn, các quy định của công đoàn cấp trên và cấp mình đến cơ sở đoàn viên; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động, thực hiện quyền và nhiệm vụ của đoàn viên; thực hiện quy chế làm việc của BCH, Ban Thường vụ, UBKT và Quy chế phối  hợp giữa BCH công đoàn với chính quyền đồng cấp ,việc chấm điểm phân loại CĐCS vững mạnh, chấm điểm phân loại hoạt động của UBKT và công tác phat triển đoàn viên, thành lập công đoàn ngoài Nhà nước, chấp hành chế độ Hội nghị, chế độ thông tin báo cáo đúng quy định.

2. Kiểm tra khi tổ chức hoặc cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của công đoàn:

UBKT công đoàn các cấp giúp BCH, Ban Thường vụ kiểm tra khi tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của tổ chức công đoàn. Nếu có dấu hiệu vi phạm nội dung nào thì tiến hành kiểm tra và kết luận nội dung đó, kịp thời có biện pháp ngăn ngừa khắc phục .

3. Kiểm tra việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn:

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra quản lý thu chi tài chính , tài sản công đoàn;  việc phối hợp chỉ đạo thu 2% KPCĐ, 1% đoàn phí và các nguồn quỹ khác theo quy định.

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ chi tiêu, cấp đúng, cấp đủ tỷ lệ kinh phí cho CĐCS hoạt động, việc chấp hành chế độ kế toán cũng như việc quản lý hồ sơ sổ sách chứng từ kế toán, việc mua sắm và quản lý tài sản công đoàn. Đồng thời tăng cường kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt ở cấp mình, cũng như cấp dưới theo đúng nguyên tắc tài chính.

4. Giúp BCH, Ban Thường vụ giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và CNVC-LĐ:

- Xây dựng lịch tiếp đoàn viên, duy trì chế độ tiếp đoàn viên CNVC-LĐ, nhận và phân loại đơn KN-TC thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức công đoàn và tham gia với cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm đơn thư KN-TC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo, nhằm hạn chế đơn thư vượt cấp kéo dài.

5. Công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra:

Đại hội các cấp sau khi đựơc kiện toàn, cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn hầu hết làm kiêm nhiệm. Do vậy BCH, BTV công đoàn các cấp thường xuyên quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra và trang cấp đầy đủ tài liệu có liên quan đến hoạt động kiểm tra của công đoàn, đồng thời phấn đấu 100% cán bộ làm công tác kiểm tra được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ.

II/ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CHỈ  ĐẠO, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

1/. Đối với UBKT-LĐLĐ tỉnh:

- UBKT – LĐLĐ tỉnh chủ động giúp BCH, Ban Thường vụ xây dựng nội dung, chương trình công tác kiểm tra hàng tháng, hàng quý và cả năm để chỉ đạo UBKT công đoàn các cấp thưc hiện.

- UBKT phối hợp với ban tổ chức LĐLĐ tỉnh  tham mưu cho BCH, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo Công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở đến kỳ Đại hội công đoàn cần tiếp tục quan tâm đến đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, kiện toàn củng cố tổ chức, đảm bảo về số lượng và chất lượng theo quy định của Điều lệ.

- Phối hợp với các ban chuyên đề cuỉa LĐLĐ tỉnh tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn, kiểm tra tài chính tài sản công đoàn, hoạt động kinh tế công đoànvà kiểm tra kết quả vận động CNVC-LĐ quyên góp ủng hộ các loại quỹ do cấp trên phát động tại; 4 Công đoàn ngành và tương đương,  16 LĐLĐ huyện, thị xã, TP gồm ( cả khối CĐGD huyện , thị xã, TP) và 5 đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh, trong đó có; Cty TNHH một thành viên Khách sạn – Du lịch Công đoàn Thanh Hoá. ( khi tổ chức kiểm tra, UBKT – LĐLĐ tỉnh sẽ có thông báo gửi cho đơn vị trước 10 ngày)

- Giúp BCH , Ban Thường vụ tham gia kiểm tra, giám sát công tác XDCB và mua sắm sửu dụng tài sản thuộc ngân sách công đoàn quản lý.

- Duy trì chế đô tiếp đoàn viên CNVC-LĐ, giải quyết và tham gia phối hợp với các ngành chức năng giải quyết đơn thư KN TC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước theo quy định của Luật KN-TC.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn cấp trên cơ sở và giúp LĐLĐ huyện, thị, TP và CĐN tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra.

- Hướng dẫn sơ kết, tổng kết năm và chấm điểm phân loại hoạt động của UBKT CĐCS, đồng thời thực hiện chế độ thông tin báo cáo hai chiều đúng quy định.

2. Đối với UBKT Công đoàn cấp dưới.

a/ Đối với UBKT- LĐLĐ huyện, thị, TP, CĐN và đơn vị tương đương.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch hoạt động của UBKT công đoàn cấp trên và chủ động xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý và cả năm để thực hiện.

- Tham mưu cho BCH-Ban Thường vụ công đoàn cùng cấp, chỉ đạo công đoàn cấp dưới kiện toàn Đại hội hết nhiệm kỳ cần xây dựng đề án nhân sự BCH công đoàn,UBKT đảm bảo về số lượng và chất lượng theo quy định của Điều lệ.

- Giúp BCH, BTV tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; công tácquản lý thu- chi tài chính, tài sản công đoàn và kiểm tra kết quả vận động CNVC-LĐ quyên góp ủng hộ các loại quỹ do công đoàn cấp trên phát động .

- Duy trì chế độ tiếp đoàn viên, giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ;

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra,việc thực hiện mở sổ theo dõi hoạt động của UBKT cấp mình và CĐCS , tổ chức chấm điểm phân loại hoạt động của UBKT, sơ kết, tổng kết năm và chấp hành chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định.

b/  Đối với Công đoàn  Giáo dục huyện, thị ,TP.

Căn cứ vào chương trình công tác và nhiệm vụ của UBKT CĐ cấp trên để xây dựng chương trình công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn phù hợp theo đặc điểm hoạt động của Công đoàn cấp mình,

UBKT Tham mưu cho BCH-Ban Thường vụ công đoàn cùng cấp, chỉ đạo công đoàn cấp dưới kiện toàn Đại hội hết nhiệm kỳ và xây dựng đề án nhân sự BCH công đoàn, UBKT, đảm bảo về số lượng và chất lượng theo quy định của Điều lệ.

Tổ chức Kiểm tra việc xây dựng các quy chế làm việc của BCH, Ban Thường vụ, UBKT, Quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn với lãnh đạo chính quyền chuyên môn đồng cấp, duy trì chế độ sinh hoạt của BCH, BTV và các ban chuyên đề, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức Hội nghị CBCC đầu năm.việc ghi chép biên bản theo dõi các kỳ họp, việc ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn Công đoàn cấp dưới hoạt động, chú trọng công tác phát triển đoàn viên...

- Tổ chức kiểm tra quỹ tiền mặt tại công đoàn cấp mình mỗi năm 2 lần nhầm chống thất thoát thiếu hụt ngân quỹ trong tổ chức công đoàn.

- Kiểm tra việc mở sổ theo dõi hoạt động của UBKT cấp mình và CĐCS.

- Kiểm tra việc quản lý thu-chi tài chính, việc mua sắm tài sản, việc cấp đúng cấp đủ tỷ lệ kinh phí cho CĐCS, thực hiện giảm chi hành chính thực hành tiết kiệm,  kiểm tra kết quả vận động CNVC-LĐ quyên góp ủng hộ các loại quỹ do công đoàn cấp trên phát động.

- Kiểm tra đồng cấp và cấp dưới được áp dụng theo 2 hình thức đó là kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất, chú trọng việc kiểm tra quỹ tiền mặt tại công đoàn cấp mình mỗi năm2 lần nhầm chống thất thoát, thiếu hụt ngân quỹ trong tổ chức công đoàn.

- kiểm tra quỹ tiền mặt tại công đoàn cấp mình mỗi năm 2 lần nhầm chống thất thoát thiếu hụt ngân quỹ trong tổ chức công đoàn.việc chấm điểm phân loại hoạt động UBKT CĐCS và thực hiện chế độ báo cáo vớí cấp trên theo đúng quy định .

c. Đối với Công đoàn cơ sở:

- CĐCS thuộc khối HCSN: Cần tập trung kiểm tra việc xây dựng các quy chế làm việc của BCH, Ban Thường vụ, UBKT, quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn với thủ trưởng đơn vị, duy trì chế độ sinh hoạt của BCH, BTV công đoàn và các ban chuyên đề, việc ghi chép biên bản theo dõi các kỳ họp, việc ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn hoạt động, công tác phát triển kết nạp đoàn viên. Tập trung phối hợp kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị CBCC đầu năm, việc thực hiện trích nộp đúng đủ và kịp thời 2% KPCĐ và thu 1% đoàn phí công đoàn, việc lập dự toán , báo cáo quyết toán theo đúng quy định, kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối vơi CNVC-LĐ. việc chấm điẻm phân loại hoạt động UBKT CĐCS  và thực hiện chế độ báo cáo vơí cấp trên theo đúng quy định .

- CĐCS Doanh nghiệp Nhà nước, các Cty cổ phần, Doanh nghiệp ngoài Nhà nước, Doanh Nghiệp FĐI: Trên cơ sở từng loại hình Doanh nghiệp, CĐCS tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động như; việc thực hiện Điều lệ đơn vị và các chế độ chính sách pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Tham gia thực hiện Quy chế dân chủ theo quy định pháp luật, phối hợp mỡ Hội nghi người lao động, tham gia xây dựng nội quy quy chế đơn vị, quy chế làm việc của BCH- CĐCS, quy chế phối hợp giữa BCH - CĐCS  với người sử dụng lao động, việc đại diện tập thể người lao động thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể, quy chế khen thưởng, kỹ luật, xây dựng áp dụng thang bảng lương và  hướng dẫn người lao động ký kết hợp đồng lao động, việc thực hiện trích nộp 2% KPCĐ doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần; 1% KPCĐ thuộc Doanh nghiệp FĐI và quản lý thu- chi tài chính công đoàn, việc lập dự toán, báo cáo quyết toán, việc chấm điẻm phân loại hoạt động UBKT CĐCS và thực hiện chế độ báo cáo vơí cấp trên theo đúng quy định .


Trần Văn Chính  -  Uỷ viên Ban Thường vụ- Chủ nhiệm UBKTCác tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa