Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Công tác Tài chính, Kiểm tra công đoàn   /   Công tác tài chính công đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2013 – 2018
Công tác tài chính công đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2013 – 2018
Trong nhiệm kỳ qua Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện tốt quản lý thu chi tài chính, tài sản công đoàn theo NĐ 191-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 7b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Việt Nam về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới. Chỉ đạo 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn theo Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 7/3/2014 và QĐ số 1908 /QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua đó đã tạo sự chủ động cho công đoàn các cấp hoạt động.

 

Đồng chí: Ngô Tôn Tẫn Tỉnh ủy viên, ủy viên BCH TLĐ chủ tịch LĐLĐ tỉnh pháp biểu chỉ đạo hội nghị xây dựng dự toán năm 2018.

Hàng năm thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Cục thuế Thanh Hóa để chỉ đạo cấp dưới, kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở thu 2% KPCĐ theo quy định pháp luật, nên tỷ lệ thu nộp 2% KPCĐ và 1%ĐP hàng năm hoàn thành chỉ tiêu được giao và cấp đúng, cấp đủ tỷ lệ kinh phí công đoàn qua tài khoản cho cấp dưới và nộp nghĩa vụ kinh phí về cấp trên theo đúng quy định.  

 Đối với ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh hàng năm hướng dẫn xây dựng dự toán và giao dự toán năm, phê duyệt quyết toán kịp thời cho các cấp công đoàn đúng quy định. Đồng thời ban hành các văn bản về hướng dẫn công tác quản lý tài chính công đoàn trong phân cấp thu, phân phối nguồn thu; quy định mức chi văn phòng công đoàn cấp trên cơ sở và mức tồn qũy tiền mặt; thực hiện thu nộp kinh phí và cấp kinh phí cho CĐCS qua tài khoản (không thu và không cấp bằng tiền mặt); chỉ đạo chuyển giao CĐGD cấp huyện về trực thuộc LĐLĐ huyện, hướng dẫn chế độ chi tiêu công đoàn các cấp. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh và các cơ quan ban ngành để đôn đốc thu 2% KPCĐ; hàng năm tổ chức tập huấn hướng dẫn công tác hạch toán kế toán trên  phần mền quản lý tài chính tài sản công đoàn cho cán bộ kế toán công đoàn cấp trên cơ sở. Thực hiện kiểm tra, giám sát, thẩm định dự toán, quyết toán của các cấp công đoàn đúng quy định.

 Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện việc quản lý thu, phân phối nguồn thu, đã chủ động trong công tác phối hợp thu, điều hành chi tiêu ngân sách theo nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cấp mình, cấp kinh phí qua tài khoản cho cấp dưới hoạt động và chấp hành nghĩa vụ trích nộp kinh phí về LĐLĐ tỉnh theo kế hoạch được duyệt.

Trong chi tiêu các cấp công đoàn đã tập trung ưu tiên kinh phí cho công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước, tổ chức đối thoại trong doanh nghiệp và các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVC-LĐ; thực hiện giảm chi hành chính và chi khác; với phương châm “chi đúng mục đích, tiết kiệm, không lãng phí, hiệu quả cao”. Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo dự toán, quyết toán, được kiểm tra đồng cấp trước khi nộp về cấp trên, thực hiện công khai tài chính công đoàn đúng quy định. Hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tiết kiệm 10% chi hành chính và 10% chi hoạt động phong trào để tạo nguồn kinh phí chi đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp, khu chế xuất theo Nghị quyết số: 09c/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các đơn vị sự nghiệp từng bước thực hiện tự chủ một phần tài chính, đẩy mạnh hoạt động khai thác dịch vụ, đảm bảo ổn định nguồn thu, cân đối chi tiêu đúng mục đích, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho NSNN đúng quy định.          

     

Triển khai thu tập trung KPCĐ khu vực SXKD qua tài khoản TLĐLĐ Việt Nam

Qua những kết quả đã đạt được . Song công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn trong nhiệm kỳ qua vẫn còn những hạn chế tồn tại đó là:

 - Một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa thật sự quan tâm tới công tác tài chính công đoàn, nên chưa có giải pháp chỉ đạo quyết liệt, dẫn đến tiến độ thu KPCĐ còn chậm, dẫn đến việc cấp kinh phí cho cấp dưới chưa kịp thời, về chi hành chính tỷ lệ còn cao.

- Công tác phối hợp với cơ quan Thuế cùng cấp để thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp hiệu quả chưa cao, mới chỉ thực hiện theo nội dung quy định của Luật quản lý Thuế, chưa có giải pháp tích cực về đôn đốc nhắc nhở chủ doanh nghiệp đóng KPCĐ nên tỷ lệ thu còn thấp, nhất là các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn chủ doanh nghiệp không chấp hành pháp luật về đóng KPCĐ.

- Đội ngũ cán bộ kế toán từ CĐCS đến công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hầu hết làm kiêm nhiệm, lại thường xuyên thay đổi, nên công tác tham mưu cho BCH CĐ cùng cấp có lúc, có việc chưa kịp thời, chế độ thông tin báo cáo có nơi còn chậm.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn trong những năm tiếp theo, cụ thể là:

1/ Đối với Ban tài chính LĐLĐ tỉnh,

- Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS thực hiện nghiêm túc việc thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn đúng quy định.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện xây dựng dự toán và xét duyệt dự toán, quyết toán hàng năm tổng hợp trình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt.

 - Thực hiện nghiêm túc việc thẩm định dự toán, quyết toán tài chính công đoàn cấp trên cơ sở theo hướng dẫn số 20a /HD-LĐLĐ ngày 5/12/2016 của LĐLĐ tỉnh về thực hiện quản lý thu và phân cấp nguồn thu tài chính công đoàn.

- Hướng dẫn, chỉ đạo Thu tập trung KPCĐ khối SXKD nộp vào tài khoản của Tổng Liên đoàn Việt Nam mở tại Ngân hàng Vietin Bank.     

- Phối hợp với các ban LĐLĐ tỉnh, cơ quan Kho bạc, sở Tài chính, Cục Thuế Thanh Hoá, Bảo hiểm xã hội tỉnh để đôn đốc thu kinh phí công đoàn theo nội dung quy chế phối hợp đã ký. Hàng năm thực hiện sơ kết đánh giá kết quả chỉ đạo phối hợp thu và thực hiện phân phối nguồn thu theo phân cấp.

 - Chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tiết kiệm 10% chi hành chính và 10% chi hoạt động phong trào để tạo nguồn kinh phí chi đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp, khu chế xuất theo Nghị quyết số: 09c/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ kế toán công đoàn và cung cấp tài liệu về chế độ chính sách mới của Nhà nước và TLĐ để thực hiện.

2/ Đối với công đoàn cấp trên cơ sở.

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh, người đứng đầu là đồng chí Chủ tịch công đoàn phải trực tiếp chỉ đạo  thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tại cấp mình và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về thực hiện thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn theo quy định. Đặc biệc việc hướng dẫn, phối hợp với Ngân hàng VietinBanh nơi đơn vị lựa chọn để chỉ đạo thu KPCĐ khu vực SXKD qua tài khoản của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

- Khắc phục kịp thời những hạn chế tồn trong công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo kết luận của Thường trực LĐLĐ tỉnh, kết luận kiểm tra đồng cấp và UBKT công đoàn cấp trên.

- Chỉ đạo, hướng dẫn 100% CĐCS chấp hành nghiêm túc việc xây dựng dự toán, báo cáo quyết toán hàng năm đúng quy định.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp chỉ đạo trên địa bàn để đôn đốc thu đúng, thu đủ 2% KPCĐ và 1% ĐPCĐ chống thất thu, nhất là các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn.

         - Thực hiện cấp kinh phí qua tài khoản cho CĐCS hoạt động (không cấp kinh phí bằng tiền mặt và không thu tiền mặt để ngoài sổ sách), chi tiêu văn phòng công đoàn cấp trên cơ sở theo dự toán đuợc duyệt, nộp nghĩa vụ kinh phí về cấp trên đúng quy định. Góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 7b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Việt Nam về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới và Nghị quyết số 09c /NQ-TLĐ ngày 18/10/2016 của Tổng liên đoàn về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính và hoạt động phong trào để tạo nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa tại khu công nghiệp, khu chế xuất .

                                                                 Trần Văn Chính Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh.

 

 

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa