Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 14

    Hôm nay: 72

    Đã truy cập: 203182

Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phát triển Đảng viên

“Công đoàn là tổ chức là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng…” (theo Điều 1, Luật Công đoàn năm 2012).

Tham gia xây dựng Đảng là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn. Cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động,  Công đoàn ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là công tác phát triển đảng viên.

Với vai trò là “sợ dây truyền nối” giữa Đảng với công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), trong 92 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Công đoàn đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phối hợp với cấp ủy, các tổ chức đoàn thể khác để thực hiện công tác phát triển đảng viên. Số lượng đoàn viên, CNVCLĐ được giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp không ngừng tăng lên. Số lượng đảng viên chiếm tỉ lệ cao trên tổng số đoàn viên, CNVCLĐ. Đây là lực lượng quan trọng, góp phần to lớn trong việc đưa chủ trương, đường lối Đảng đi vào cuộc sống, từ  đó củng cố niềm tin của người lao động đối với Đảng.

          Nhận thức rõ vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phát triển đảng viên, trong những năm qua, Công đoàn Thanh Hóa đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, gần đây nhất là Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23/7/20218 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể và kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đủ tiêu chuẩn vào Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Thanh Hóa “hàng năm, bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu được ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiến hành giao chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp đảng cho các cấp Công đoàn tỉnh và coi đây  là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn hàng năm, đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh xây dựng chương trình công tác, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, cụ thể là: tập trung tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Công đoàn cấp trên, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, đặc biệt phong trào “CNVCLĐ chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa, văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021 – 2030” do LĐLĐ tỉnh phát động….thông qua các phong trào, hoạt động công đoàn, tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên, CNVCLĐ phát huy năng lực, phẩm chất, đồng thời tạo động cơ phấn đấu đúng đắn cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, từ đó phát hiện các nhân tố điển hình tạo nguồn phát triển cho Đảng, hoàn thành chỉ tiêu giao của LĐLĐ tỉnh

Để bồi dưỡng nguồn giới thiệu, phát triển đảng viên là đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tích cực phối hợp cùng với cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị khác, tích cực bồi dưỡng tư tưởng chính trị, bản chất giai cấp công nhân cho đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ tại các Công đoàn cơ sở, đặc biệt tích cực tuyên truyền, vận động phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng tại các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Kết quả, trong nhiệm kỳ Đại hội XVIII Công đoàn Thanh Hóa, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 19.071 đoàn viên ưu tú, trong đó có 16.080 đoàn viên công đoàn được kết nạp Đảng. Phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, từ đầu nhiệm kỳ 2018 – 2023 đến nay, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã giới thiệu, 8.975 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp, trong đó có 5.781 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Tuy nhiên, việc phát triển đảng viên trong các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước gặp nhiều khó khăn, do đa phần các doanh nghiệp  khu vực kinh tế ngoài Nhà nước chưa có tổ chức cơ sở Đảng, vì vậy tỉ lệ Đảng viên trong trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, đoàn viên được kết nạp vào Đảng chủ yếu trong các Công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp Nhà nước.

Để tiếp tục khẳng định và nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phát triển đảng viên, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn trong tỉnh sẽ triển khai đồng bộ một số giải pháp cụ thể sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng đến các cấp Công đoàn trong tỉnh và toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức cơ sở  Đảng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tư tưởng chính trị, bản chất giai cấp công nhân cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn cấp trên, từ đó bồi dưỡng lý tưởng của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

 Ba là, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, công tác với những nội dung cụ thể, thiết thực, tạo môi trường để đoàn viên, CNVCLĐ phấn đấu rèn luyện, phát huy năng lực, sở trường công tác... qua đó phát hiện những nhân tố điển hình trong các phong trào hoạt động, để giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Bốn là, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn các cấp, thu hút nhiều đoàn viên, người lao động tham gia vào các hoạt động do Công đoàn tổ chức, chú trọng tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp gắn với phát triển đảng viên.

Năm là, chủ động đề xuất với cấp ủy đồng cấp, phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về đảng cho các cán bộ Công đoàn (từ tổ phó Công đoàn trở lên) là hạt nhân, ưu tú của các doanh nghiệp có đông CNLĐ tại các khu công nghiệp để tạo nguồn giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp.

 Phát huy những kết quả đạt được, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, trong thời gian tới các cấp Công đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác tham gia xây dựng Đảng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng hàng năm, xứng đáng là “cánh tay phải đắc lực”, là cầu nối giữa Đảng đến với đoàn viên, CNVCLĐ./.

Phạm Thị Hường – Chuyên viên Ban Tổ chức

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa