Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 12

    Hôm nay: 1527

    Đã truy cập: 678148

Kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp năm 2021

Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung quan trọng của tổ chức Công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn các cấp. Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban kiểm tra đã ban hành nhiều văn bản tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cho các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam; quản lý thu, chi tài chính Công đoàn được đảm bảo, đúng quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, qua đó vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được nâng cao.

Theo báo cáo của Công đoàn các cấp, năm 2021 UBKT Công đoàn đã tổ chức kiểm tra, giám sát được 2091 cuộc về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đã kiểm tra Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được 07 cuộc và tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện 03 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; các Công đoàn nghành, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố và tương đương kiểm tra được 520 cuộc (kiểm tra đồng cấp 30 cuộc, kiểm tra cấp dưới 490 cuộc) và CĐCS tự kiểm tra 1.561 cuộc. Qua kiểm tra cho thấy, các cấp Công đoàn cơ bản thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam như triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn Thanh Hóa, Chỉ thị, quy định và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến CĐCS và đoàn viên, CNVCLĐ; việc xây dựng quy chế hoạt động, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo về quyền, lợi ích đoàn viên, CNVCLĐ, việc đánh giá kết quả sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết XIX Công đoàn Thanh Hóa; việc phát động các phong trào thi đua như phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030; phong trào “Công nhân, viên chức, lao động Thanh Hóa đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch Covid-19”... việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới… Tuy nhiên, thông qua kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại một số Công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS, nhất là khối các doanh nghiệp còn hạn chế như: Việc duy trì chế độ sinh hoạt của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, UBKT ở một số cấp Công đoàn chưa đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chế độ thông tin báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời, chất lượng còn hạn chế;  việc phát triển đoàn viên và hoạt động Công đoàn khu vực ngoài Nhà nước còn nhiều khó khăn; Việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức ở một số CĐCS còn hình thức, nội dung chồng chéo; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân còn mang tính hình thức, chưa thực hiện đúng theo quy định; một số đơn vị, doanh nghiệp, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và nội dung tổ chức hội nghị người lao động còn nhiều hạn chế... Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp đề nghị với lãnh đạo đơn vị, người sử dụng lao động có giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế trên.

Ảnh: Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh kiểm tra, giám sát tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Kiểm tra, giám sát việc quản lý thu, chi tài chính, tài sản của Công đoàn, được 2.201 cuộc, trong đó Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra được 28 cuộc (kiểm tra đồng cấp 01 cuộc, kiểm tra các CĐCS doanh nghiệp FDI 05 cuộc và kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 07 cuộc; kiểm tra, giám sát chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 15 cuộc); tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác quản lý thu, chi tài chính, tài sản Công đoàn tại 03 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Ủy ban kiểm tra Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra được 386 cuộc (kiểm tra đồng cấp 35/35 cuộc; kiểm tra các CĐCS doanh nghiệp FDI 07 cuộc và kiểm tra cấp dưới 344 cuộc); Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở tự kiểm tra được 1.784 cuộc.

Qua kiểm tra, việc xây dựng dự toán, báo cáo quyết toán năm cơ bản được thực hiện đúng quy định. Công đoàn cấp trên cơ sở đã phối hợp với cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước đôn đốc thu đúng, thu đủ 2% kinh phí Công đoàn và 1% đoàn phí Công đoàn đạt kế hoạch. Trong chi tiêu tài chính Công đoàn tiết kiệm, dành kinh phí để phục vụ chi cho hoạt động phong trào và chi cho chăm lo thiết thực hơn đối với đoàn viên và người lao động tại cơ sở. Tuy nhiên, tình trạng thất thu kinh phí Công đoàn ở các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn còn nhiều;  một số CĐCS khối doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước thu đoàn phí Công đoàn chưa đúng quy định của Tổng Liên đoàn; việc nộp kinh phí qua tài khoản tại Viettinbank, Agribank của các doanh nghiệp tỷ lệ còn thấp; chi tiêu tài chính ở một số Công đoàn cấp trên cơ sở vượt định mức chi; một số chứng từ thu, chi thiếu thủ tục, chưa hợp lệ; việc công khai tài chính Công đoàn hàng năm tại một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc; việc bổ sung, sửa đổi, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ ở một số đơn vị chưa kịp thời... đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị được kiểm tra có giải pháp khắc phục những hạn chế nêu trên.    

Công tác tiếp đoàn viên, CNVCLĐ; giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được các cấp Công đoàn quan tâm, triển khai, thực hiện đúng quy định của pháp luật. Năm 2021, các cấp Công đoàn đã tiếp 411 lượt đoàn viên, CNVCLĐ và nhận 122 đơn khiếu nại, tố cáo (07 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn). Trong đó Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp và hướng dẫn trả lời chế độ chính sách cho 110 lượt người, nhận  12 đơn khiếu nại, tố cáo; Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cấp trên cơ sở tiếp 116 lượt người và nhận 28 đơn khiếu nại, tố cáo (03 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn) và Ủy ban kiểm tra CĐCS tiếp 185 lượt người và nhận 82 đơn khiếu nại, tố cáo (04 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn). Nội dung đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn chủ yếu tập trung phản ánh một số cán bộ Công đoàn vi phạm Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của Công đoàn, công tác thi đua khen thưởng... qua theo dõi, các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Công đoàn đã được Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp tiến hành kiểm tra, xác minh, kết luận và đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp xem xét, giải quyết theo quy định. Số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước và người sử dụng lao động đã được Công đoàn các cấp chủ động phối hợp tham gia giải quyết với nhiều hình thức như chuyển đơn, tổ chức các buổi làm việc để thương lượng, hòa giải, đối thoại, kiến nghị giải quyết và giám sát việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Kết quả, các cấp Công đoàn đã chủ động giải quyết được 07 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; phối hợp tham gia với cơ quan Nhà nước, người sử dụng lao động giải quyết được 115 đơn khiếu nại, tố cáo; đã can thiệp, bảo vệ cho gần 200 người được giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN; gần 300 người được giải quyết các chế độ trợ cấp khác, qua đó đã tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của CNVCLĐ với tổ chức Công đoàn.

Kết qủa hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn các cấp trong năm qua đã góp phần tích cực vào việc tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, tài sản Công đoàn; nâng cao ý thức chấp hành điều lệ và giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ nhiệm UBKT - LĐLĐ tỉnh 

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa