Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Pháp luật, chính sách KT-XH   /   LĐLĐ huyện Nga Sơn giám sát thực hiện dân chủ nơi làm việc tại các trường THCS trên địa bàn huyện theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị
LĐLĐ huyện Nga Sơn giám sát thực hiện dân chủ nơi làm việc tại các trường THCS trên địa bàn huyện theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị
Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chí trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

 Nghị quyết số 09b/NQ-TLĐ ngày 23/8/2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới; Hướng dẫn 1755/HD-TLĐ ngày 20/11/2013 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Quyết định số 833/QĐ-TLĐ ngày 17/4/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành quy định giám sát trong tổ chức công đoàn; Công văn số 409-CV/HU ngày 27/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thống nhất chương trình giám sát của Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể cấp huyện năm 2018; Công văn số 134/UBND ngày 12/2/2018 của UBND huyện Nga Sơn về việc thống nhất chương trình giám sát năm 2018 của MTTQ và các đoàn thể cấp huyện năm 2018.

Để chuẩn bị việc giám sát thành công và đạt kết quả, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-LĐLĐ ngày 13/8/2018 về giám sát việc triển khai thực hiện dân chủ nơi làm việc tại các trường THCS trên địa bàn huyện Nga Sơn. Hướng dẫn đơn vị được giám sát báo cáo kết quả và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan phục vụ quá trình giám sát. Sắp xếp thời gian để Ban Giám hiệu, Tổ tưởng chuyên môn, Toàn Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Kế toán trường. Mời đại diện Đảng ủy, UBND xã tham gia trong buổi làm việc giám sát.

Sau khi làm việc, thống nhất với các đơn vị có liên quan, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Quyết định thành lập Đoàn Giám sát gồm một số đồng chí trong Thường trực LĐLĐ huyện; mời đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục&Đào tạo, mời đại diện lãnh đạo Mặt trận TQVN huyện, các đoàn thể huyện cùng tham gia.

Thời gian qua, Đoàn Giám sát của LĐLĐ huyện đã thực hiện giám sát tại 03 trường THCS trên địa bàn huyện gồm các trường THCS Nga Yên, THCS Nga Thạch và THCS Nga Phú. Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện dân chủ nơi làm việc cho thấy:

Ban Giám hiệu Nhà trường đã nghiêm túc triển khai, phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị như triển khai qua việc tổ chức họp hội đồng sư phạm nhà trường hàng tuần, hàng tháng; công khai, niêm yết trên bản tin của nhà trường; chuyển văn bản cho Tổ chuyên môn họp triển khai đến từng thành viên hoặc công khai trên địa chỉ email chung của nhà trường để mọi cán bộ, giáo viên có thể truy cập, biết và tổ chức thực hiện. Qua giám sát, biên bản họp tổ chuyên môn, họp Hội đồng sư phạm nhà trường ghi chép khá đầy đủ, thể hiện việc công khai, dân chủ.

Hàng năm, Nhà trường đã phối hợp với Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP. Trên cơ sở Nghị định 04 và Thông tư 01 cũng như hướng dân liên ngành của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động huyện Nga Sơn, Hiệu trưởng cũng như Ban Chấp hành Công đoàn đã chuẩn bị tương đối đầy đủ các văn bản cho việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức như: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm; báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết năm trước; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân … trên cơ sở đó để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm học tới. Việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức được thực hiện công khai, dân chủ, cán bộ, giáo viên dự họp sôi nổi phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng, những kiến nghị, đề xuất của cán bộ giáo viên được Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn giải đáp trước hội nghị hoặc tập hợp ý kiến được trả lời bằng văn bản nên Hội nghị tạo được tinh thần phấn khởi, cán bộ giáo viên đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mà chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết Hội nghị đã đề ra.

Công tác đánh giá cán bộ, giáo viên hàng năm được thực hiện công khai, thực chất và thông báo rộng rãi trong toàn trường; Trong phân công nhiệm vụ của giáo viên được thực hiện công khai, đúng quy định: Ban Giám hiệu nhà trường dự kiến phân công nhiệm vụ giáo viên, báo cáo Chi bộ nhà trường sau đó họp hội đồng sư phạm nhà trường để phân công, những kiến nghị của giáo viên được tiếp thu, giải trình, sắp xếp phân công họp lý nên tạo được sự đồng thuận cao góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Công tác thực hiện thu- chi ngân sách cơ bản đúng quy định, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của nhà trường: Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch, công khai, báo cáo Cấp ủy, chính quyền địa phương, sau khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện duyệt thì triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh để triển khai thực hiện. Hồ sơ thực hiện việc thu- chi cơ bản đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính.

Tuy nhiên, việc thực hiện dân chủ nơi làm việc tại các trường THCS trên địa bàn huyện được giám sát còn một số thiếu sót, tồn tại:

Hồ sơ lưu trữ chưa đầy đủ, thiếu khoa học nên không phản ánh đúng thực chất việc thực hiện dân chủ nơi làm việc tại trường học đã thực hiện.

Việc tổ chức hội nghị CBCC, VC hàng năm chưa đảm bảo quy định của Nghị định 04/2015/NĐ-CP, Thông tư 01/2016/TT-BNV như: có trường chưa có báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm; báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết năm trước còn mang hình thức như báo cáo tổng kết năm của chuyên môn.

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân chưa hiệu quả, chưa bám Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân để thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát của mình.

Hiệu trưởng chưa giám sát chặt chẽ việc ghi biên bản các hội nghị của Thư ký hội đồng nên nhiều nội dung đã triển khai không thể hiện trong biên bản hội nghị.

Việc thực hiện Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 02/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh đối với việc thu-chi quỹ hội cha mẹ học sinh là khác nhau giữa các trường học, việc giám sát của Hiệu trưởng chưa chặt chẽ nên dẫn đến một số mục chi sai mục đích của quỹ Hội …

Qua kết quả thực hiện giám sát, Đoàn Giám sát của LĐLĐ huyện kiến nghị với các đơn vị được giám sát:

Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng trường THCS Nga Thạch phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc khắc phục những thiếu sót, tồn tại mà Đoàn Giám sát đã nêu để phát huy dân chủ, công khai, minh bạch tạo sự đồng thuận cao góp phần giữ vững chất lượng giáo dục đạt tốp đầu của huyện.

Đảng ủy, UBND xã Nga Thạch tăng cường chỉ đạo Chi bộ, Nhà trường nghiêm túc thực hiện dân chủ nơi làm việc đúng quy định; chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể cùng cấp tăng cường giám sát thực hiện dân chủ nơi làm việc. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng, phục vụ việc dạy học của nhà trường.

Nguyễn Quốc Vương- LĐLĐ huyện Nga Sơn

 

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa