Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Xây dựng tổ chức công đoàn   /   LĐLĐ huyện Yên Định tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2019; triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2020
LĐLĐ huyện Yên Định tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2019; triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2020
Chiều ngày 10/01/2020, tại Hội trường trung tâm Thị trấn Quán Lào. Ban Chấp hành LĐLĐ huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, hoạt động công đoàn đi vào chiều sâu, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động. Thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Các đơn vị đóng, nộp 2% kinh phí công đoàn và Quỹ “Mái ấm công đoàn” đúng quy định, hoàn thành và vượt chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao... làm tốt công tác phối hợp với UBND, các Ngành cấp huyện, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện. Tuy nhiên trong Hội nghị các đại biểu đánh giá sâu sắc những khuyết điểm trong năm vừa qua và phần khắc phục các hạn chế yếu kém của LĐLĐ huyện đó là:

1. Công tác chỉ đạo điều hành LĐLĐ huyện, vẫn còn những nội dung chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt, việc kiểm tra và nắm bắt tình hình đoàn viên đôi khi thiếu sâu sát, chưa kịp thời. Một số công đoàn cơ sở chưa bám sát vào nội dung, chương trình công tác của BTV LĐLĐ huyện, của cấp ủy, chính quyền địa phương để xây dựng nội dung, chương trình công tác của mình dẫn tới hoạt động chưa hiệu quả.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục kết quả chưa cao; hoạt động báo cáo viên thực hiện  nội dung tuyên truyền chưa phong phú, số buổi báo cáo cơ bản là lồng ghép.

Phong trào thi đua yêu nước được phát động nhưng quá trình thực hiện ở một số đơn vị còn mang tính hình thức, chưa có sức lan tỏa. Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, việc áp dụng sáng kiến vào thực tiễn còn hạn chế.

3. Công tác xây dựng CĐCS vững mạnh có lúc chưa tập trung, còn hình thức.  Một số công đoàn cơ sở, hoạt động của BCH chưa nhiệt tình trong công tác, chưa phát huy được vai trò của tổ chức công đoàn, chế độ sinh hoạt chưa duy trì đúng định kỳ, chấm điểm, phân loại hàng năm CĐCS và đoàn viên chưa phản ánh đúng chất lượng theo Hướng dẫn số 06/HD-LĐLĐ của LĐLĐ tỉnh.

      Việc thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên còn gặp nhiều khó khăn. Việc thực hiện phối hợp đốc thu 2% kinh phí công đoàn trong các doanh nghiệp chưa chưa có tổ chức công đoàn chưa đạt hiệu quả; các CĐCS chưa được quan tâm đến việc  đọc các thông tin trên Báo lao động, còn dựa vào quá nhiều nội dung lưu tải trên các trang mạng...

4. Công tác tham gia quản lý, đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức lao động của một số CĐCS còn hạn chế, nhất là công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của công nhân viên chức, lao động có lúc chưa kịp thời. Điển hình như Công ty May TSVINA..

Hội nghị đã đánh giá những mặt hạn chế đã được khắc phục và nêu rõ những hạn chế đang được khắc phục:

- Công tác chỉ đạo điều hành LĐLĐ huyện đôi khi  kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo chưa quyết liệt đối với CĐCS phải thực hiện và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

- Công tác xây dựng CĐCS vững mạnh có lúc chưa tập trung, còn hình thức.  Một số công đoàn cơ sở, hoạt động của BCH còn có những hạn chế nhất định, chưa nhiệt tình trong công tác, chưa phát huy được vai trò của tổ chức công đoàn. Công tác tham mưu cho cấp ủy về hoạt động của công đoàn ở một số CĐCS thiếu chủ động, hiệu quả chưa cao.

- Công tác tham gia quản lý, đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức lao động của một số CĐCS còn hạn chế, nhất là công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của công nhân viên chức, lao động có lúc chưa kịp thời. Việc nắm bắt chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động ở một số ít cán bộ công đoàn còn hạn chế.

      Chỉ rõ những hạn chế chưa được khắc phục đó là:

- Công tác tuyên truyền, giáo dục kết quả vẫn  chưa cao, hoạt động báo cáo viên, thông tin tuyên truyền miệng còn yếu ở cấp cơ sở.

- Phong trào thi đua yêu nước được phát động nhưng quá trình thực hiện ở một số đơn vị còn chung chung, hình thức, chưa có sức lan tỏa, sâu rộng, chưa sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời.

- Việc thực hiện phối hợp đốc thu 2% kinh phí công đoàn trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn còn gặp nhiều khó khăn.

Và đã chỉ ra những giải pháp trong thời gian tới đó là:

 -Tiếp tục quán triệt và thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa về xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém. Tổ chức thực hiện, khắc phục những hạn chế yếu kém đã và đang khắc phục, những hạn chế yếu kém chưa được khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn.

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, cho đội ngũ CNVCLĐ; Tuyên truyền trong CNVCLĐ các Nghị quyết của Công đoàn của các cấp ủy Đảng; Nghị quyết lần thứ 04; 05;06 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2020

  - Nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ. Phối hợp với các ngành chức năng để tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; hướng dẫn chỉ đạo CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại trực tiếp tại nơi làm việc, tham gia ý kiến trong việc xây dựng các chế độ chính sách liên quan đến người lao động và phối hợp giải quyết dứt điểm các phát sinh trong quan hệ lao động.

  - Nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS; tăng cường đi cơ sở, kịp thời nắm bắt thông tin, diễn biến phát sinh trong quan hệ lao động trên địa bàn để tham gia giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn huyện ./.

Nhiệm vụ năm 2020 của các cấp công đoàn ngoài việc thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn với chủ đề “ Nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam phát động;  thực hiện Kế hoạt thi đua số 01 ngày 10/01/2020 của LĐLĐ huyện; thực hiện tốt việc thực hiện QCDC tại cơ sở theo Hướng dẫn số 01/ HD-LĐLĐ ngày 15 tháng 01 năm 2020 về việc tổ chức Hội nghị CBCCVC và Hội nghị người lao động năm 2020; thu 2% KPCĐ, Quỹ “Mái ấm công đoàn”; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn Ngoài Nhà Nước và xây dựng công đoàn vững mạnh...

Phát biểu tại Hội Nghị Đồng chí Lê Đức Thọ - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đã ghi nhận những đóng góp của tổ chức công đoàn trong năm 2019 và chỉ rõ trong năm 2020 tổ chức Công đoàn cần bám sát vào Nghị Quyết của cấp ủy các cấp, Chương trình công tác của công đoàn cấp trên và của cấp mình, phát động tốt các phong trào thi đua yêu nước thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XII, chăm lo nhiều hơn nữa đến quyền và lợi ích của CNVCLĐ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện đề ra trong năm 2020;làm tốt công tác tuyên truyền để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; Tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa, niềm tin của Người lao động, người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ ./.

 

                                                                                   Xuân Giáp – LĐLĐ huyện

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa