Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 12

    Hôm nay: 1488

    Đã truy cập: 678109

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBKT các cấp Công đoàn Thanh Hóa

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 03-8-2015 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn”, công tác kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xác định có vai trò quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Công đoàn các cấp. Vì vậy, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 82/KH-LĐLĐ ngày 29/10/2015 của UBKT LĐLĐ tỉnh để triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn hệ thống công đoàn tỉnh. Trên cơ sở đó các cấp công đoàn căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức hoặc phối hợp tổ chức triển khai phù hợp, đảm bảo thời gian, nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát. Đồng thời đưa ra những nội dung của nghị quyết vào chương trình công tác hàng năm, định kỳ, sơ kết, tổng kết theo quy định.

       Hiện nay, LĐLĐ tỉnh quản lý 3.600 CĐCS ( trong đó khu vực HCSN có 2.937 đơn vị; khu vực sản xuất kinh doanh có 663 đơn vị, bao gồm: Doanh nghiệp quốc doanh 14 đơn vị; doanh nghiệp ngoài quốc doanh vốn đầu tư trong nước 576 đơn vị; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 73 đơn vị) với tổng số 287.797 đoàn viên công đoàn/ 318.956 CNVCLĐ trong toàn tỉnh; chỉ đạo hoạt động 35 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 3 CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.Tính đến nay bộ máy UBKT toàn hệ thống có 1.210 Ủy ban kiểm tra công đoàn, 3.704 ủy viên. 5 năm qua, hoạt động UBKT các cấp công đoàn có trọng tâm, trọng điểm với nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả. Tỷ lệ kiểm tra, giám sát hàng năm ở các cấp công đoàn luôn đạt chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao. UBKT LĐLĐ tỉnh đã thực hiện 7. 587 cuộc kiểm tra, trong đó, LĐLĐ Thanh Hóa đã kiểm tra, giám sát được 41 cuộc; các công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố và tương đương kiểm tra được 1.808 cuộc và công đoàn cơ sở tự kiểm tra 5.738 cuộc.  Bên cạnh đó, UBKT công đoàn các cấp thực hiện tốt việc kiểm tra tài chính cùng cấp trước khi nộp báo cáo quyết toán tài chính về UBKT Tổng Liên đoàn đạt chỉ tiêu 100%; tổ chức kiểm tra Điều lệ Công đoàn đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được 41 cuộc, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; kiểm tra công đoàn cơ sở được 1.808 cuộc. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của đoàn viên, người lao động luôn được coi trọng, qua 5 năm, tư vấn trực tiếp cho 1.042 lượt người đến văn phòng UBKT để phản ánh, kiến nghị và nhận 753 đơn khiếu nại, tố cáo. Nội dung đơn tập trung các chế độ, chính sách liên quan đến quyền của người lao động, quản lý tài sản của đơn vị…Khiếu nại về chế độ, chính sách, cho nghỉ việc, thời gian làm việc không theo quy định, việc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, BHYT, việc xử lý kỷ luật lao động không đúng quy định của pháp luật…Các cấp công đoàn đã có ý kiến tham gia với chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động để giải quyết các đơn theo quy định của pháp luật; đồng thời vận động giải thích cho đoàn viên nhận thức được các chế độ chính sách của nhà nước, quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Lao động nhằm hạn chế việc viết đơn thư khiếu nại, phản ánh không đúng, vượt cấp qua đó giúp người lao động yên tâm công tác, tích cực tham gia lao động sản xuất. Phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, trong hoạt động công đoàn… Kết quả trên thể hiện hoạt động kiểm tra, giám sát của UBKT đã giúp hoạt động công đoàn các cấp trong tỉnh từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả góp phần thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nhất là trong công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng, thiết thực cho đoàn viên, người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

      Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra tài chính Công đoàn tại Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam

 Bên cạnh những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện nghị quyết 6b, vẫn còn có một số hạn chế, tồn tại: Hoạt động UBKT công đoàn các cấp có lúc, có thời điểm thực hiện chưa tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định, nhất là công tác kiểm tra tài chính cấp cơ sở. Kết quả hoạt động UBKT CĐCS chưa đồng đều, một số đơn vị chất lượng, hiệu quả chưa cao; việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra còn lung túng, chưa cụ thể, thiếu trọng tâm, trọng điểm; Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn  CĐCS 100% kiêm nhiệm, thường xuyên biến động, thiếu kinh nghiệm, bản lĩnh hoạt động nên việc tiếp thu kỹ năng nghiệp vụ về Điều lệ Công đoàn và việc thực thi nhiệm vụ nhất là lĩnh vực tài chính gặp khó khăn do đó ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động UBKT công đoàn các cấp.

       Để tiếp tục “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn” các cấp trong tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với những chỉ tiêu quan trọng là “ Hàng năm ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương tổ chức kiểm tra ít nhất 25% công đoàn cấp dưới về tài chính,..công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức kiểm tra ít nhất 15% công đoàn cấp dưới về công tài chính”, các cấp công đoàn trong tỉnh cần thực hiện tốt nhóm giải pháp sau:

       1. Trước hết làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu và những nội dung cơ bản của Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, các quy định của công đoàn về công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên công đoàn các cấp về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của tổ chức và hoạt động UBKT công đoàn.

          2. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp trong việc xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát cụ thể, khoa học, phù hợp; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và chương trình công tác của Ban Chấp hành cùng cấp thông qua.

          3. Chủ động đổi mới phương pháp, cách thức kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra những nội dung chủ yếu lĩnh vực tài chính công đoàn, như: kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài chính của Nhà nước, của Tổng LĐLĐ Việt Nam; kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán, việc thực hiện dự toán ngân sách, nội dung thu, chi, phân phối và sử dụng, quản lý ngân sách công đoàn, việc trích lập và sử dụng các quỹ do công đoàn quản lý theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam và của Nhà nước...

          4. Tăng cường về số lượng và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra nhất là cơ sở; lựa chọn nội dung, hình thức kiểm tra phù hợp, đồng bộ, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm nguyên tắc và quy trình kiểm tra, thể hiện tính thống nhất từ khâu tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kiểm tra đến khâu đưa ra kết luận kiểm tra; kết luận kiểm tra phải thực sự khách quan, trung thực, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

          5. Tăng cường giám sát chặt chẽ việc thực hiện kết luận, kiến nghị của đoàn kiểm tra, yêu cầu đơn vị được kiểm tra báo cáo những nội dung đã thực hiện, những nội dung chưa thực hiện đúng thời gian quy định. Kịp thời bổ sung, kiện toàn UBKT công đoàn các cấp có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, khách quan, trung thực và am hiểu công đoàn, chính sách pháp luật, thông thạo nghiệp vụ.

       6. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát công đoàn đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao nhất là về lĩnh vực kiểm tra tài chính công đoàn cho cán bộ làm công tác kiểm tra; Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát công đoàn cũng phải dành thời gian để tự nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin, tiếp xúc với đoàn viên, người lao động nhằm nâng cao kiến thức, bản lĩnh và kỹ năng đối thoại cho bản thân;

       7. Tổ chức sơ kết, tổng kết, chấm điểm phân loại UBKT đảm bảo khách quan, đúng theo quy định; Đồng thời động viên, biểu dương khen thưởng kịp thời đối với những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

          8. Tăng cường đổi mới công tác thông tin, báo cáo phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của UBKT; thường xuyên cung cấp đầy đủ tài liệu, nhất là các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, các luật mới được ban hành... Đặc biệt là luật công đoàn cho tất cả cán bộ, đoàn viên và người lao động biết. Đồng thời, cán bộ làm công tác kiểm tra phải có kế hoạch công tác của mình, chủ động, tích cực nắm bắt thông tin, nắm tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, phát huy tốt trách nhiệm của cá nhân Ủy viên để tham gia thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thảo luận những vấn đề quan trọng tại các cuộc họp có liên quan. UBKT công đoàn các cấp kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ để kiến nghị, sửa đổi, tháo gỡ khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra.             

        Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển Công đoàn Thanh Hóa, với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về ” đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt nam trong tình hình mới”, việc thực hiện tốt những giải pháp trên sẽ không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm xã hội của người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng quê hương Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa

                                                                                                                          

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa