Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TIÊN PHONG, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 36

    Hôm nay: 1481

    Đã truy cập: 2555115

Những quy định cụ thể về chế độ chi tổ chức đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và của các cấp Công đoàn Thanh hóa. Việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp phải tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí. Với mục đích đó, việc thực hiện đúng quy định chế độ chi tổ chức Đại hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng. Trên cơ sở pháp lý và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn lao động Việt nam. Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa xây dựng mức chi như sau

I - Căn cứ cơ sở pháp lý của tài chính công đoàn.

Luật công đoàn năm 2012 và Điều lệ CĐVN khóa XII

Quy định số 3989-QĐ/VPTW ngày 16/8/2019 của BCHTWW quy định về chế độ chi tổ chức Đại hội Đảng  các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quyết định số 4291/QĐ-TLĐ ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về quy định tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn;

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở;

Quyết định 5051/QĐ- TLĐ ngày 04/8/2022 của Tổng LĐLĐ VN về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt  Nam.

1. Chi cho công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, chuẩn bị phương án nhân sự trình đại hội

Chi xây dựng đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, biên tập, soạn thảo, tổng hợp ý kiến, báo cáo giải trình, thẩm định, chỉnh lý, thù lao cho cá nhân đóng góp ý kiến bằng văn bản; chi họp Tiểu ban, Tổ biên tập, Tổ giúp việc; chi tổ chức lấy ý kiến đóng góp … và hoàn chỉnh đến khi trình đại hội.

2. Chi bồi dưỡng thành viên các tiểu ban, tổ giúp việc các tiểu ban phục vụ Đại hội:

2.1.

​     - Chế độ chi bồi dưỡng được thực hiện từ khi các quyết định thành lập tiểu ban, tổ giúp việc có hiệu lực thi hành đến khi kết thúc nhiệm vụ của đại hội.

- Trường hợp một đồng chí tham gia nhiều tiểu ban thì được hưởng mức chi bồi dưỡng của các tiểu ban; trường hợp một số đồng chí tham gia nhiều vị trí trong một tiểu ban thì chỉ được hưởng một mức chi bồi dưỡng cao nhất của các vị trí đó.

- Thời hạn hưởng tính từ ngày có quyết định thành lập tiểu các tiểu ban  đến khi đại hội kết thúc (thời điểm bắt đầu trước ngày 16 thì hưởng cả tháng, từ ngày 16 hưởng ½ tháng, thời điểm kết thúc trước ngày 16 thì hưởng ½ tháng, từ ngày 16 hưởng cả tháng).

3. Chi tiền ăn của đại biểu, khách mời dự đại hội

3.1. Đại hội Công đoàn cấp tỉnh, thành phố và tương đương: 500.000đồng/ người/ngày.

3.2. Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở: mức chi tối đa 400.000 đồng/ người/ngày.

3.3. Chi buổi gặp mặt tổng kết Đại hội bằng mức chi tiền ăn 1 ngày quy định tại mục 3.1, 3.2 khoản này.

3.4. Đại biểu ở xa về dự đại hội được chi tiền ăn theo chế độ đại hội 1 ngày trước và 1 ngày sau đại hội; đại biểu dự đại hội không ăn tập trung được thanh toán tiền ăn theo các mức đã quy định trên.

4. Chi nước uống, giải khát giữa giờ trong thời gian Đại hội

- Đại hội Công đoàn cấp tỉnh, thành phố và tương đương: mức chi 50.000 đồng/người/buổi.

- Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở: mức chi tối đa 40.000 đồng/người/buổi.

5. Chi thuê phòng nghỉ cho đại biểu và khách mời

Tiểu Ban tổ chức và phục vụ đại hội thuê và thanh toán tiền thuê phòng nghỉ trong thời gian dự đại hội và trước đại hội 1 ngày, sau kết thúc đại hội 1 ngày cho đại biểu khách mời ở xa nơi tổ chức đại hội. Giá thuê phòng nghỉ thực hiện theo quy định hiện hành do Tiểu Ban tổ chức và phục vụ đại hội quyết định.

6. Chi bồi dưỡng cho người được trưng tập phục vụ đại hội

Chi bồi dưỡng cho người được trưng tập tham gia phục vụ trong những ngày tổ chức đại hội (không bao gồm cán bộ, nhân viên thuộc các đơn vị cung cấp dịch vụ hội trường, ăn, nghỉ, và phương tiện đưa đón đại biểu) bằng 70% tổng chi tiền ăn của đại biểu khách mời.

Căn cứ vào mức khoán chi bồi dưỡng trên, Tiểu Ban tổ chức và phục vụ Đại hội xây dựng mức chi bồi dưỡng cụ thể cho từng đối tượng trên cơ sở tổng số người tham gia phục vụ theo phương án phục vụ đại hội đã được phê duyệt và tổng mức kinh phí được khoán.

7. Chi tặng phẩm lưu niệm

8. Chi làm thêm giờ

Đối với công việc làm thêm ngoài giờ phục vụ đại hội, phải có xác nhận số người, thời gian, nội dung công việc và kết quả của việc làm thêm được Thủ trưởng đơn vị xét duyệt mới được thanh toán theo chế độ hiện hành.

9. Chi đối với khách mời là đại biểu quốc tế

Căn cứ Kế hoạch đối ngoại hàng năm được Ban Bí thư, Ban Đối ngoại trung ương phê duyệt, chi cho khách mời tham dự Đại hội theo Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính.

10. Các nội dung chi tổ chức đại hội không quy định mức chi cụ thể

   10.1. Chi cho công tác thông tin, tuyên truyền đại hội.

   10.2. Chi tiền văn phòng phẩm, in ấn, phát hành tài liệu; mua cặp tài liệu, sổ, bút, phù hiệu đại hội cho đại biểu.

   10.3. Chi tiền thuê hội trường, trang trí khánh tiết, chi văn nghệ chào mừng, trang phục đại hội.

   10.4. Tiền thuê phương tiện đưa đón đại biểu, khách mời từ nơi nghỉ đến nơi tổ chức Đại hội (trong trường hợp ban tổ chức phục vụ Đại hội không có phương tiện hoặc có nhưng không đáp ứng được số lượng đại biểu).

   10.5. Chi khác: Thuốc chữa bệnh thông thường phục vụ đại biểu, khách mời và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội…

Lưu ý:

- Các khoản chi đột xuất, phục vụ đại hội: Do Trưởng Tiểu Ban tổ chức và phục vụ đại hội đề xuất đồng chí Thủ trưởng cơ quan công đoàn các cấp xem xét, quyết định;

        - Thời hạn một tháng sau khi Đại hội kết thúc. Các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội phải quyết toán thu, chi Đại hội báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp; UBKT đông cấp của Công đoàn các cấp tổ chức kiểm tra thu, chi kinh phí tổ chức Đại hội.

II - Nguồn kinh phí:

1. Nguồn kinh phí chi tổ chức Đại hội của Công đoàn các cấp nêu trên cân đối trong dự toán tài chính Công đoàn của năm chuẩn bị và trong năm diễn ra đại hội. Khi đơn vị tổ chức đại hội được chuyên môn hỗ trợ hoặc có nguồn thu hợp pháp khác thì có thể dùng nguồn kinh phí trên để chi cho các nội dung cao hơn trong quy định này. Trường hợp có đơn vị hỗ trợ kinh phí để mua hiện vật hoặc hỗ trợ bằng hiện vật thì giá trị do đơn vị hỗ trợ quyết định.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Quyết toán kinh phí chi đại hội bằng nguồn tài chính công đoàn thực hiện theo quy định của Tổng Liên đoàn.

2. Nguồn kinh phí chi tổ chức Đại hội được cơ quan, đơn vị, chính quyền đồng cấp hỗ trợ ghi thu tài chính Công đoàn và quyết toán chi đại hội tương ứng với số tiền được hỗ trợ. Việc sử dụng cho Đại hội do Trưởng Tiểu ban tổ chức và phục vụ Đại hội quyết định. Kết thúc đại hội các tiểu ban phải báo cáo công khai, minh bạch kinh phí hoạt động của tiểu ban. Tiền, tài sản và hiện vật khác được hỗ trợ, nếu sử dụng không hết cho Đại hội, ghi thu tài chính công đoàn để sử dụng vào các hoạt động Công đoàn tại đơn vị, nếu là nguồn ngân sách nhà nước phải nộp lại Kho bạc Nhà nước.

III- Hạch toán chi Đại hội :

- Chi cho công tác chuẩn bị nội dung văn kiện, chương trình Đại hội; chi in ấn văn kiện, nghị quyết của Đại hội... phát sinh vào niên độ kế toán năm nào thì được quyết toán vào niên độ năm đó.

- Kinh phí tổ chức đại hội được hạch toán vào Mã số 32 - Chi tuyên truyền đoàn viên và người lao động - mục (32.07) Chi đại hội, hội nghị Ban chấp hành, đoàn chủ tịch, Ban thường vụ; hội nghị, hội thảo chuyên đề./.

Lê Thị Độ - Chuyên viên Ban Tài chính

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa