Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Tuyên truyền giáo dục   /   Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, của tổ chức Công đoàn trong CNVCLĐ.
Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, của tổ chức Công đoàn trong CNVCLĐ.
Tuyên truyền giáo dục là một trong 3 chức năng của tổ chức công đoàn, thông qua công tác tuyên truyền giáo dục để giúp CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn hiểu và nhận thức đúng đắn về lập trường, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong từng thời kỳ cách mạng, nhất là trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước hiện nay.

 Có nhận thức đúng thì hành động thực hiện của mỗi cá nhân mới đúng, mới vượt qua được những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho CNVCLĐ, cùng với sự chỉ đạo sát sao của LĐLD tỉnh Thanh hóa, trong những năm qua các cấp công đoàn đã bám sát nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương từng bước đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức các đợt học tập chính trị tại cơ sở với nhiều nội dung và hình thức đa dạng phong phú qua đó giúp cho CNVCLĐ thấy được niềm tự hào về truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời giúp cho người lao động, người sử dụng lao động nâng cao về nhận thức, thực hiện tốt hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ý thức chấp hành  pháp luật, chấp hành kỷ luật, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khắc phục mọi khó khăn, thách thức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác tuyên truyền giáo dục hiện nay đối với các cấp công đoàn trong tỉnh vẫn còn một số tồn tại hạn chế  đó là: nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền chưa phong phú, hấp dẫn, chưa đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền, giáo dục trong tình hình hiện nay. Hoạt động tuyên truyền ở  các công đoàn cơ sở còn yếu, nhất là ở công đoàn khối doanh nghiệp; việc cập nhật, cung cấp thông tin còn hạn chế; việc giải đáp, định hướng một số vấn đề thời sự, vấn đề mới nảy sinh… trong dư luận chưa kịp thời, thấu đáo; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở ( kể cả công đoàn cấp trên cơ sở) hoạt động hiệu quả chưa cao,  kiến thức, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tập hợp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân lao động chưa thường xuyên kịp thời. Chế độ sinh hoạt định kỳ báo cáo cáo viên ở công đoàn cấp trên cơ sở chưa được duy trì thường xuyên, liên tục (một số đơn vị thường tổ chức kết hợp với hội nghị sơ kết quý, hoặc với các hội nghị khác); Mặt khác việc chuẩn bị  nội dung, và chất lượng sinh hoạt báo cáo viên không cao, vì vậy chưa nhận được sự quan tâm,chú ý đối với người tham dự.

Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) là một yêu cầu tất yếu khách quan trong hoạt động công đoàn hiện nay của các cấp công đoàn, phù hợp với tiến trình đổi mới của đất nước trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, vì sự phát triển đi lên của đất nước, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn Thanh Hóa nóiriêng.

Vì vậy các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục với phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên làm đối tượng vận động, để tập hợp và thu hút đông đảo đội ngũ CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, tham gia, tập trung để thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, giác ngộ giai cấp, kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong công nghiệp,... cho đoàn viên, CNVCLĐ. Để đạt được những mục tiêu trên, công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ của các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là  những chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước  liên quan đến tổ chức công đoàn, đoàn viên và người lao động, như Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012, Luật BHXH, Luật BHYT năm 2014, Nghị định 60/2013/NĐ-CP, Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết 20 (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy về “ Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020”;Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn Thanh Hóa, Nghị quyết Đại Hội XII Công đoàn Việt Nam, đến đoàn viên, CNVCLĐ.

Hai là, tập trung củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo công đoàn,  phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên công đoàn cấp trên cơ sở và báo cáo viên công đoàn cấp tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan báo chí của địa phương và của tổ chức Công đoàn; duy trì hiệu quả trang website của LĐLĐ tỉnh; giữ vững định hướng chính trị, đổi mới hình thức, nội dung công tác thông tin, chú trọng thông tin tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ba là, chủ động phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành chức năng tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần làm phong phú và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Bốn là, Tổ chức duy trì nghiêm túc chế độ sinh họat định kỳ báo cáo viên của công đoàn cấp trên cơ sở, nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo định kỳ cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Đẩy mạnh công tác thông tin hai chiều, qua nhiều kênh thông tin để tuyên truyền cho CNVCLĐ.Phát huy vai trò của lực lượng cộng tác viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở;  thường xuyên củng cố và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nắm dư luận xã hội, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Năm là,coi trọng các hình thức tuyên truyền miệng, toạ đàm, sinh hoạt cụm, khối...kết hợp với phát tờ rơi, áp phích, tranh cổ động, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, về Đảng, về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn; tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao, gắn với các hoạt động chuyên đề để thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

 

Phạm Ngọc Điệp - Chủ tịch CĐ Ngành Công Thương Thanh Hoá

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa