Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Thi đua - Khen thưởng   /   Kết quả phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ huyện Hoằng Hóa năm 2018 và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua năm 2019
Kết quả phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ huyện Hoằng Hóa năm 2018 và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua năm 2019
Quán triệt quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua. Liên đoàn Lao động huyện luôn coi công tác thi đua là nhiệm vụ quan trọng; hiệu quả kinh tế - xã hội của phong trào thi đua là kết quả tham gia quản lý Nhà nước, quản lý SXKD của tổ chức công đoàn, là cơ sở để tổ chức công đoàn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

       Xác định ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước, LĐLĐ huyện đã tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ, người sử dụng lao động các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, Nghị quyết của BCH Tổng Liên đoàn về công tác thi đua khen thưởng. Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền. Đồng thời căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng loại hình CĐCS để đề ra mục tiêu, tiêu chuẩn, nội dung thi đua phù hợp, như: phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, hợp lý hoá sản xuất” trong các đơn vị SXKD; phong trào xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu” trong các cơ quan quản lý nhà nước; phong trào “Dạy tốt, học tốt” trong ngành giáo dục đào tạo; phong trào “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ...

       Hưởng ứng các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động huyện phát động, Công đoàn khối doanh nghiệp tập trung vào các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và tiêu thụ sản phẩm. Năm 2018, khối CĐ Doanh nghiệp có 5 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là sáng kiến của ông Nguyễn Trọng Tín – Phó Chủ tịch CĐ Công ty CP DCTT Delta được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2018;  Phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào thi đua “Doanh nghiệp Thanh Hóa hội nhập và phát triển”…. Thông qua các phong trào thi đua đã nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần học hỏi, phấn đấu vươn lên, nâng cao chất lượng, tăng năng suất lao động góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày một phát triển. Tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua là CĐ công ty Delta, công ty Sunrise, Đội giao thông…

       Công đoàn khối Cơ quan Hành chính sự nghiệp (HCSN) tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng vào mục tiêu cải cách hành chính gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, sách nhiễu, phiền hà, làm trái pháp luật, chống các tệ nạn xã hội”, phong trào thi đua phục vụ NN và PTNT gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào“Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”; Phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện công nhận được 781 tiêu chí, năm 2018 đã có 15 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 40/42 xã = 95,24%. Tiêu biểu trong việc phát động tốt các phong trào ở khối HCSN như: CĐ xã Hoằng Xuân, Hoằng Kim, Hoằng Tân, Hoằng Thanh, Hoằng Hà, Hoằng Thịnh, Hoằng Thắng, CĐ UBND huyện, Cơ quan Huyện ủy…

       Công đoàn trường học thông qua các phong trào “giỏi việc nước - đảm việc nhà”,“Dạy tốt - học  tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo”; phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm… đã vận động cán bộ, giáo viên chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo; chất lượng đội ngũ được nâng lên, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn tăng bình quân hàng năm cao, năm học 2017-2018 có 750 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, 46 sáng kiến đang đề nghị cấp tỉnh, 380 đoàn viên được công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở. Các sáng kiến được áp dụng đã nâng cao chất lượng giáo dục đưa tỷ lệ học sinh đạt loại giỏi tăng, số học sinh yếu kém và bỏ học giảm, huy động trẻ ra lớp hàng năm đạt 90%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,7%, THPT đạt 99% trở lên.

       Với việc phát động tốt các phong trào thi đua, năm 2018 LĐLĐ huyện có 192 CĐCS xếp loại vững mạnh đạt 93,6%; 11 CĐCS xếp loại khá đạt 5,4%; 02 CĐCS TB đạt 1%; không có CĐCS xếp loại yếu kém; LĐLĐ huyện đã tặng  giấy khen cho 68 tập thể và 159 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2018; có 45 tập thể và cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen, trong đó Liên đoàn Lao động huyện Hoằng Hóa được cụm thi đua số 02 của LĐLĐ tỉnh suy tôn đơn vị dẫn đầu và được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc tổ chức các phong trào thi đua của Công đoàn huyện Hoằng Hóa còn gặp một số khó khăn như:

       Kinh phí dành cho tổ chức các phong trào thi đua còn hạn chế. Đặc biệt là CĐCS không đủ kinh phí chi cho công tác thi đua khen thưởng;

       Phong trào thi đua trong Công đoàn khối doanh nghiệp chưa được quan tâm nhiều, và còn mang tính hình thức, chưa lựa chọn được nội dung thi đua chưa phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị;

        Công tác lãnh đạo, tổ chức phong trào thi đua, việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ thông tin báo cáo của một số đơn vị chưa được thường xuyên, kịp thời. Chưa tạo được động lực để khuyến khích động viên các phong trào.

          Năm 2019, để nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào thi đua,  Công đoàn các cấp cần tập trung vào một số giải pháp cụ thể như sau:

          Thứ nhất, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát động các phong trào thi đua và công tác thi đua - khen thưởng, coi công tác thi đua khen thưởng là việc làm thường xuyên tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy các phong trào thi đua.

          Thứ hai, nâng cao nhận thức về công tác thi đua - khen thưởng và quản lý Nhà nước đối với công tác thi đua - khen thưởng. Phải bám sát và thực hiện nguyên tắc khen thưởng: “chính xác, công khai, công bằng, kịp thời”; trong đó chú trọng khen thưởng đối tượng người lao động trực tiếp là chính, phải xem người lao động là nền tảng của phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các buổi sinh hoạt tại các cơ quan, đơn vị về Luật Thi đua - Khen thưởng và các quy định, chính sách về thi đua - khen thưởng của Nhà nước và của đơn vị đến mọi đối tượng.

          Thứ ba, đẩy mạnh công tác xây dựng điển hình tiên tiến và tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến. Khi tổng kết, rút kinh nghiệm phải suy tôn các cá nhân, các tập thể điển hình tiên tiến, để mỗi tập thể, cá nhân thi đua hăng say lao động và sản xuất.

          Thứ tư, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị trong công tác thi đua - khen thưởng.

          Thứ năm, đổi mới phong trào thi đua - khen thưởng. Đổi mới hình thức tổ chức phát động thi đua, đăng ký giao ước thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức. Mục tiêu thi đua phải gắn với nhiệm vụ công việc hàng ngày và gắn liền với mục đích, yêu cầu chung trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng để hướng đoàn viên vào mục tiêu đó mà phấn đấu thi đua đạt kết quả tốt. Chuyển từ khen thưởng cuối năm là chủ yếu, sang khen thưởng thường xuyên, đột xuất, kể cả đề nghị cấp trên khen thưởng đột xuất.

                                                                                                                                        Phạm Thị Tuyến –  Liên đoàn Lao động huyện Hoằng Hóa

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa