Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Thông tin đại hội   /   Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022 thực sự là Đại hội của “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”
Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022 thực sự là Đại hội của “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”
Tính đến ngày 30/9/2017 đã có 34/35 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp mình (01 đơn vị cuối cùng sẽ tổ chức Đại hội vào ngày 9,10/10/2017).

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Công văn số 383-CV/TU ngày 20/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Kế hoạch số 149/KH-LĐLĐ ngày 28/12/201 về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội XIX công đoàn tỉnh Thanh Hóa và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tiến hành tổ chức Đại hội  nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Xác định là đơn vị được Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam chỉ định tổ chức đại hội điểm khu vực phía Bắc, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã kịp thời triển khai kế hoạch, hướng dẫn, công tác chỉ đạo tổ chức đại hội; tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt trong hệ thống công đoàn tỉnh về công tác đại hội và chọn 03 đơn vị làm điểm, trong đó, có 01 CĐCS và 02 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Thành lập tổ chỉ đạo hội điểm với 9 thành viên do đồng chí Lương Thị Minh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh là Tổ trưởng tổ chỉ đạo đại hội điểm.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của BTV LĐLĐ tỉnh, các ban chuyên đề Cơ quan LĐLĐ tỉnh thường xuyên sâu sát cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị được phân công phụ trách, đôn đốc, hỗ trợ giúp đỡ đơn vị tổ chức đại hội duyệt hoàn thiện các nội dung như, báo cáo, chương trình, đề án nhân sự, kịch bản điều hành đại hội, bầu cử…và các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức đại hội, giúp cho các cấp công đoàn điều hành tốt trong quá trình đại hội.

Các điểm chỉ đạo đại hội điểm của LĐLĐ tỉnh và các công đoàn ngành và tương đương, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố được tổ chức bài bản, đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn về tổ chức Đại hội của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đặc biệt việc tổ chức các đại hội điểm được lựa chọn theo loại hình công đoàn cơ sở khác nhau, bao gồm: các đơn vị hành chính sự nghiệp, khối sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI... trong đó, LĐLĐ tỉnh chọn đại hội điểm công đoàn cơ sở công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam là đơn vị 100% vốn nước ngoài, nơi có đông đoàn viên và CNLĐ nhất tỉnh Thanh Hóa hiện nay, với 17.200 đoàn viên và thí điểm chỉ đạo đại hội bầu trực tiếp Chủ tịch CĐCS tại công đoàn công ty CP Thiết bị Giáo dục Hồng Đức để rút kinh nghiệm. Đối với Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, LĐLĐ chọn điểm chỉ đạo đại hội điểm là Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT và LĐLĐ huyện Triệu Sơn. Các đơn vị tổ chức đại hội điểm đều được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, chuyên môn và lãnh đạo doanh nghiệp về thời gian và kinh phí để tổ chức đại hội.

Sau khi LĐLĐ tỉnh tổ chức đại hội điểm CĐCS, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xong, các đơn vị mới tiến hành chỉ đạo đại hội điểm ở cơ sở, đồng thời họp tổ chức rút kinh nghiệm và tiến hành đại hội đồng loạt. Trước, trong và sau đại hội các cấp công đoàn  đã làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT; Công tác chỉ đạo điều hành của Đoàn chủ tịch, Ban bầu cử đã bám sát vào chương trình đại hội, nên đảm bảo về mặt thời gian và nội dung; Xây dựng báo cáo chính trị tại đại hội được chuẩn bị đầy đủ theo đề cương hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh; Công tác bầu cử Ban chấp hành và đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên đảm bảo về cơ cấu, tiêu chuẩn và số lượng, các đơn vị chỉ tiến hành bầu 1 lần là đủ số lượng, cơ cấu.

Tính đến ngày 30/6/2017 về cơ bản, hầu hết các Công đoàn cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội, hội nghị.

Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các Công đoàn ngành, LĐLĐ thị xã, thành phố hoàn thành việc tổ chức Đại hội CĐCS xong trước ngày 30/9/2017. Sau Đại hội điểm tại 01 CĐ ngành và 01 LĐLĐ huyện, các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ nội dung, chương trình đại hội, báo cáo cấp ủy đại phương và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh để tổ chức Đại hội cấp mình.

Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã thực hiện đúng nội dung, chương trình tổ chức Đại hội công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, cụ thể là soạn thảo đầy đủ văn bản phục vụ trước, trong, sau đại hội, tập trung đầu tư xây dựng Báo cáo chính trị, Kiểm điểm của BCH, Đề án nhân sự BCH khóa mới, nhân sự đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên; Tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Thanh Hóa; tham gia nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Chương trình đại hội…

Về chất lượng các văn văn kiện trình đại hội, các đơn vị đều bám sát đề cương hướng dẫn và đánh giá đúng thực trạng tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trên địa bàn huyện, ngành, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc. Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn đề ra chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Về công tác nhân sự, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đều xác địnhchất lượng, tiêu chuẩn làm chính, có số lượng, cơ cấu hợp lý, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các bước quy trình giới thiệu nhân sự theo quy định và báo cáo cấp ủy, BTVLĐLĐ tỉnh phê duyệt trước khi trình đại hội. Nhìn chung, công tác nhân sự được tiến hành dân chủ, công khai, đúng quy trình, do vậy khi triển khai công tác nhân sự tại đại hội đã tạo được sự đồng thuận cao của các đại biểu. Kết quả bầu cử NCH khoa mới, bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên, chỉ bầu một lần đủ số lượng, đúng theo nguồn nhân sự đã được chuẩn bị.

Về công tác tuyên truyền, khánh tiết, hầu hết các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, nghiêm túc theo hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, có nhiều đổi mới, sáng tạo, vừa tạo được không khí sôi nổi, phấn khởi đồng thời thể hiện sự trang trọng, trang nghiêm. Công tác điều hành của Đoàn Chủ tịch đại hội nhịp nhàng, trôi chảy, các đại biểu thảo luận sôi nổi, tạo được không khí thực sự “dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” với tổ chức công đoàn. Các đơn vị đã tổ chức đại hội theo đúng nội dung, chương trình, thời gian và tiến độ quy định. Tính đến ngày 30/9/2017 đã có 34/35 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp mình (01 đơn vị cuối cùng sẽ tổ chức Đại hội vào ngày 9,10/10/2017). Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, các công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thị xã, TP đã được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, của cấp ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn. Vì vậy Đại hội đã đảm bảo về mặt thời gian, nhân sự; trong quá trình Đại hội không có đơn thư khiếu nại, khiếu kiện.

Với phương châm hành động: “Vì quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn các cấp; tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước”. Các đại biểu dự đại hội với tinh thần phấn khởi, ý thức chính trị tốt, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc đóng góp vào thành công của đại hội. Đại hội thực sự là ngày hội của đoàn viên, CNVCLĐ.

 

 Trịnh Thị Tuyết – Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

 

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa