Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TIÊN PHONG, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 21

    Hôm nay: 1457

    Đã truy cập: 2555091

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ của Thường trực, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: “Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết không đúng”.  Khắc ghi lời Bác dạy và luôn xem đó là phương châm công tác. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu, nhiệm vụ được giao,  Văn phòng đã bám sát chủ trương, sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, chủ động tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ; Đội ngũ cán bộ công chức, người lao động Văn phòng LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, rèn luyện đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Cơ quan và Công đoàn Thanh Hóa trên các lĩnh vực công tác.

          Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Văn phòng LĐLĐ tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ của Thường trực, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Trong đó, tập trung: Dự báo tình hình, những khó khăn, thuận lợi trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn, xây dựng Chương trình công tác hàng năm, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; từng bước đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn phòng… chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Căn cứ vào chương trình công tác năm, Văn phòng tham mưu xây dựng chương trình công tác hàng tháng, hàng quý, đặc biệt là lịch công tác tuần cho Thường trực LĐLĐ tỉnh, xác định rõ nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm các cuộc họp đã giúp Thường trực chủ động sắp xếp được thời gian trong xử lý công việc; đồng thời, đây cũng là một trong những công cụ hữu hiệu để Văn phòng có thể thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, nhắc nhở, kiểm soát tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Ban, đơn vị… Thực tế cho thấy, xây dựng nội dung nhiệm vụ, lịch công tác tuần đã tạo ra một bước chủ động để các Ban, đơn vị đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ đề ra.

           Với chức năng tham mưu tổng hợp, Văn phòng chủ động xây dựng đề cương báo cáo hàng tháng, báo cáo quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm về phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn; về chế độ thông tin báo cáo trong cơ quan và hệ thống, xác định cụ thể nội dung, phương thức, thời gian báo cáo, đặc biệt là phương thức báo cáo bằng thư điện tử…Các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất được xây dựng, trình ký gửi Đoàn Chủ tịch tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thường trực UBND tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh đảm bảo đúng quy định, thời gian và có chất lượng. Ngoài ra duy trì thường xuyên, nề nếp chế độ giao ban định kỳ, đột xuất giữa các Ban, đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh; duy trì hội nghị Báo cáo viên, Giao ban tư tưởng, giao ban FDI, qua đó, giúp Thường trực, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh kịp thời nắm bắt tình hình và trực tiếp chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Với chức năng tham mưu, Văn phòng kịp thời tổng hợp, đánh giá tình hình, đề xuất điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Sau mỗi cuộc họp có Thông báo kết luận của Thường trực LĐLĐ tỉnh làm cở sở triển khai thực hiện. Để đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực LĐLĐ tỉnh, định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, Văn phòng LĐLĐ tỉnh tổng hợp các báo cáo kể cả các báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất,  đánh giá cụ thể, khách quan những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, yếu kém cần khắc phục…để làm căn cứ cho Thường trực, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo.

          Phối hợp chặt chẽ, khoa học, nhịp nhàng với các ban, đơn vị giúp cho Thường trực, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh điều hành, chỉ đạo hiệu quả các nhiệm vụ đề. Chủ động xây dựng kế hoạch các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ tỉnh, nhất là nội dung các kỳ họp; đồng thời làm tốt công tác tổng hợp, ghi biên bản hội nghị, Thông báo kết luận, Quyết định sau các kỳ họp kịp thời, theo dõi, tổng hợp việc triển khai, thực hiện các kết luận, quyết định để phản ánh, tham mưu với Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ tỉnh có chủ trương chỉ đạo giải quyết.              

          Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, việc xử lý công văn đi - đến đúng quy trình, khoa học, chặt chẽ, bảo mật nghiêm ngặt; các hồ sơ được thiết lập đầy đủ; thực hiên tốt việc thu hồi, nộp, lưu tài liệu, chỉnh lý đưa vào Kho lưu trữ, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ kịp thời. Ngoài ra, Văn phòng còn làm tốt việc thu thập, xử lý thông tin, tiếp nhận và phát hành, chuyển giao một khối lượng lớn các văn bản kịp thời, đến các cấp Công đoàn.

           Đổi mới, nâng cao chất lượng công nghệ thông tin; tham mưu nâng cấp Trang thông tin điện tử Công đoàn Thanh Hóa….Công tác công nghệ thông tin được chỉ đạo và thực hiện tốt đảm bảo phục vụ nhu cầu truyền tải, bảo mật thông tin theo quy định; Văn phòng LĐLĐ tỉnh đã tham mưu cho Thường trực xây dựng hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trên hệ thống; quản lý, vận hành tốt hệ thống mạng nội bộ; Chương trình quản lý văn bản được cài đặt và sử dụng cho toàn bộ hệ thống từ tỉnh đến cơ sở, từ đó việc gửi, nhận tài liệu được thực hiện kịp thời, nhanh chóng.

        

Công tác hậu cần, phục vụ mọi hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ tỉnh và của cơ quan, được thực hiện kịp thời, chất lượng, khoa học, nhịp nhàng… đáp ứng tốt các nhiệm vụ đề ra. Phối hợp với Ban tài chính và các ban tham mưu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của LĐLĐ tỉnh để tổ chức thực hiện, việc chi tiêu, mua sắm tài sản được thực hiện theo đúng Quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

          Đặc biệt trong năm 2020, 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị xã hội quan trọng của đất nước, của Tỉnh, năm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử Quốc Hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2025, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, Văn phòng LĐLĐ tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.

          Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, cũng còn những hạn chế, yếu kém, đó là: Có lúc, có việc chưa kịp thời tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ tỉnh và Thủ trưởng cơ quan trong chỉ đạo, điều hành; một số ít cán bộ, người lao động trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chưa cao, chất lượng và hiệu quả công tác thấp, trách nhiệm đó, có trách nhiệm của lãnh đạo và người đứng đầu Văn phòng.

          Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu nhiệm vụ công tác Công đoàn ngày càng cao. Để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, trước mắt và trong thời gian tới, Văn phòng LĐLĐ tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, từng bước hiện đại hóa tác nghiệp công tác Văn phòng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ. Ðể thực hiện được nhiệm vụ, Văn phòng sẽ tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

        Một là, Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu theo hướng “đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả”, thông qua việc giúp các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ rà soát và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc, chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chương trình công tác hàng tháng của Thường trực, Ban Thường vụ, đồng thời, tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, đột xuất. Nâng cao chất lượng tham mưu các báo cáo, văn bản giúp việc cho Thường trực, Ban Thường kịp thời ban hành các văn bản, báo cáo bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành toàn diện trên các lĩnh vực.

        Hai là, Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, người lao động làm công tác Văn phòng; đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra hiện nay.

          Ba là, Đẩy mạnh thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tăng cường hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử Công đoàn Thanh Hóa; bảo đảm an toàn thông tin mạng, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác. Thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản; lập hồ sơ lưu trữ tài liệu, chỉnh lý tài liệu kịp thời, khoa học đáp ứng yêu cầu khai thác và sử dụng tài liệu của cơ quan, bảo đảm phục vụ tốt hoạt động của Công đoàn Thanh Hóa và cơ quan; các đơn vị, cá nhân trong hệ thống và cộng tác viên tích cực, chủ động viết tin, bài, phản ánh các phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của cơ quan, đơn vị.… đăng tải trên Trang tin điện tử Công đoàn Thanh Hóa, Báo Đài Trung ương và địa phương

          Bốn là, Đảm bảo tốt công tác hậu cần, phục vụ đáp ứng mọi yêu cầu của Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ tỉnh. Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo, kịp thời, chính xác, chất lượng, giúp cho Ban Thường vụ, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo kịp thời, hiệu quả mọi nhiệm vụ.

Lê Thị Kim Liên - Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

 

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa