Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 8

    Hôm nay: 1587

    Đã truy cập: 270215

Hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp nửa nhiệm kỳ qua

Xác định nội dung hoạt động trọng tâm của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Công đoàn các cấp là tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; công tác quản lý thu, chi tài chính, tài sản của Công đoàn các cấp, nhất là Công đoàn cơ sở (CĐCS) các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có đông công nhân lao động và giải quyết, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) theo đúng quy định pháp luật, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia quản lý nhà nước để giữ vững ổn định kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước, địa phương.Từ nhận thức trên, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh luôn quan tâm củng cố tổ chức, chỉ đạo hoạt động của UBKT các cấp ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm.

Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra tài chính Công đoàn tại Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra xây dựng và ban hành Quy chế, chương trình công tác toàn khóa, đồng thời xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, năm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên UBKT. Hướng dẫn, chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn cấp dưới xây dựng Quy chế, chương trình công tác toàn khóa và chương trình công tác hàng năm để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; công tác quản lý thu, chi tài chính, tài sản Công đoàn; xây dựng lịch tiếp đoàn viên, CNVCLĐ; chủ động trong việc xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn và tham gia với cơ quan chức năng, người sử dụng lao động giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Thực hiện giám sát đối với ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ Công đoàn cùng cấp theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo báo cáo của Công đoàn các cấp, trong nửa nhiệm kỳ (2018 - 2020) UBKT các cấp Công đoàn đã tổ chức kiểm tra, giám sát được 7.587 cuộc về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã kiểm tra, giám sát Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được 41 cuộc; các Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố và tương đương kiểm tra được 1.808 cuộc và Công đoàn cơ sở tự kiểm tra 5.738 cuộc. Qua kiểm tra cho thấy, các cấp Công đoàn cơ bản thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam như triển khai thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn Thanh Hóa, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến CĐCS và đoàn viên, CNVCLĐ; việc xây dựng quy chế hoạt động, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo về quyền, lợi ích đoàn viên, CNVCLĐ. Tuy nhiên, thông qua kiểm tra, giám sát việc giám sát thực hiện chế độ chính sách của người lao động ở một số Công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS, nhất là khối các doanh nghiệp còn hạn chế như: Chậm nộp BHXH, BHYT, BHTN, chế độ ốm đau, thai sản; việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ở một số CĐCS còn hình thức, nội dung chồng chéo; việc phát triển đoàn viên và hoạt động Công đoàn khu vực ngoài Nhà nước còn nhiều khó khăn ... Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp đề nghị với lãnh đạo đơn vị, người sử dụng lao động có giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế trên.

Kiểm tra, giám sát việc quản lý thu, chi tài chính, tài sản của Công đoàn, nhất là CĐCS các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có đông công nhân lao động được các cấp Công đoàn xác định là nhiệm vụ trong tâm, xuyên suốt trong thời gian quan. Nửa nhiệm kỳ (2018 - 2020) các cấp Công đoàn trong tỉnh kiểm tra, giám sát được 6.971 cuộc, trong đó Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra được 50 cuộc (kiểm tra đồng cấp 03 cuộc, kiểm tra các CĐCS doanh nghiệp FDI 05 cuộc và kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 42 cuộc); Ủy ban kiểm tra Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra được 1.778 cuộc (kiểm tra đồng cấp 105 cuộc và kiểm tra cấp dưới 1.673 cuộc); Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở tự kiểm tra được 5.143 cuộc. Qua kiểm tra, việc xây dựng dự toán, báo cáo quyết toán năm cơ bản được thực hiện đúng quy định. Công đoàn cấp trên cơ sở đã phối hợp với cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước đôn đốc thu đúng, thu đủ 2% kinh phí Công đoàn và 1% đoàn phí Công đoàn đạt kế hoạch. Trong chi tiêu tài chính Công đoàn tiết kiệm, dành kinh phí để phục vụ chi cho hoạt động phong trào và chi cho chăm lo thiết thực hơn đối với đoàn viên và người lao động tại cơ sở. Tuy nhiên, tình trạng thất thu kinh phí Công đoàn ở các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn còn nhiều; một số CĐCS khối doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước thu đoàn phí Công đoàn chưa đúng quy định của Tổng Liên đoàn; một số chứng từ thu, chi thiếu thủ tục, chưa hợp lệ; việc thực hiện công khai tài chính hàng năm tại một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc; việc bổ sung, sửa đổi, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ ở một số đơn vị chưa kịp thời... đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị được kiểm tra có giải pháp khắc phục những hạn chế nêu trên.   

Bên cạnh đó, UBKT Công đoàn các cấp đã chủ động trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn và tham gia với cơ quan chức năng, người sử dụng lao động giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Từ năm 2018 - 2020, Công đoàn các cấp đã tiếp 1.042  lượt đoàn viên, CNVCLĐ và nhận 753 đơn khiếu nại, tố cáo. Trong đó, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã tiếp và hướng dẫn trả lời chế độ chính sách cho 389 lượt người, nhận  47 đơn khiếu nại, tố cáo; Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cấp trên cơ sở tiếp 236 lượt người và nhận 151 đơn khiếu nại, tố cáo và Ủy ban kiểm tra CĐCS tiếp 417 lượt người và nhận 555 đơn khiếu nại, tố cáo. Nội dung đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn chủ yếu tập trung phản ánh một số cán bộ Công đoàn vi phạm Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của Công đoàn, công tác thi đua khen thưởng... qua theo dõi, số đơn này đã được các cấp Công đoàn xem xét, giải quyết theo quy định. Đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước và người sử dụng lao động đã được Công đoàn các cấp chủ động phối hợp tham gia giải quyết với nhiều hình thức để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Kết quả, các cấp Công đoàn đã chủ động giải quyết được 231 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; phối hợp tham gia với cơ quan Nhà nước, người sử dụng lao động giải quyết được 522 đơn khiếu nại, tố cáo; đã can thiệp, bảo vệ cho 265 người được giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác cho trên 413 người theo đúng quy định pháp luật, tạo sự đồng thuận tin tưởng của CNVCLĐ với tổ chức Công đoàn.

Có thể khẳng định, hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn các cấp thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, tài sản Công đoàn; nâng cao ý thức chấp hành điều lệ và giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Nguyễn Thị Nga-  Phó Chủ nhiệm UBKT - LĐLĐ tỉnh

 

 

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa