Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Thi đua - Khen thưởng   /   Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn.
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn.
Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung quan trọng của tổ chức Công đoàn; qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tại cơ quan, đơn vị. Do vậy, thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ; UBKT LĐLĐ Tỉnh Thanh Hóa; Và Ban thường vụ LĐLĐ huyện Quảng Xương, UBKT LĐLĐ huyện đã ban hành nhiều văn bản tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên công đoàn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát công tác công đoàn.

Thông qua các hoạt động công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cho các công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quản lý thu chi tài chính công đoàn được đảm bảo, đúng nguyên tắc ; đúng quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được nâng cao đồng thời cũng là yếu tố quyết định trong công tác xây dựng và phát triển của tổ chức công đoàn.

Song trong quá trình hoạt động thực tế cho thấy hoạt động của UBKT Công đoàn cũng gặp rất nhiều khó khăn;như: cán bộ làm công tác kiểm tra là kiêm nhiệm nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thiếu chủ động, trình độ, nghiệp vụ kiểm tra còn yếu. chất lượng và hiệu quả kiểm tra chưa cao; đôi lúc chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn nhiều bất cập, việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát chưa cụ thể, thiếu trọng tâm. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số công đoàn cơ sở chưa đi vào nề nếp, còn chồng chéo; phương pháp kiểm tra, giám sát của công đoàn và Uỷ ban kiểm tra chưa được đổi mới.

Công tác kiểm tra, giám sát là một trong hoạt động quan trọng của tổ chức Công đoàn, việc làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đảm bảo sự phát triển có hiệu quả và lành mạnh trong xã hội. Như trong báo cáo chính trị Đại hội X Công đoàn Việt Nam đã khẳng định “ Tăng cường công tác kiểm tra của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp đề ngăn ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để nhân rộng và nhanh chóng khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, những vi phạm của tổ chức và đoàn viên. Kiện toàn bộ máy Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp để đảm bảo tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao".

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn, và hoạt động của UBKT công đoàn các cấp; thiết nghĩ công đoàn cần thực hiện tốt một số giải cụ thể như sau:

Một là: Phải nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn và hoạt động của UBKT Công đoàn. Phải coi công tác kiểm tra, giám sát thực sự trở thành công cụ quan trọng trong việc lãnh đạo quản lý, kết quả mỗi đợt  kiểm tra, giám sát phải được đánh giá một cách khách quan, trung thực và tuân thủ pháp luật, có tính hiệu quả, hiệu lực trong quản lý của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ của UBKT Công đoàn, và sự cần thiết phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát của các Tổ công đoàn.

Hai là: Tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức công đoàn. Vai trò trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, trách nhiệm của công đoàn, của Ủy ban kiểm tra, của cán bộ, đoàn viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục những nhận thức và yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát, buông lỏng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các cuộc kiểm tra, giám sát mang tính hình thức, các kết luận kiểm tra, giám sát không được thực hiện một cách nghiêm túc.Tăng cường hoạt động và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải luôn đảm bảo tính thống nhất từ khâu tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kiểm tra, giám sát đến khâu đưa ra các kết luận kiểm tra, giám sát; kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát phải đánh giá được tính hiệu quả và tính hiệu lực trong quản lý và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Ba là: Hoạt động kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2017-2022 phải luôn linh hoạt, đổi mới nội dung và phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát, cải tiến tổ chức hoạt động các đoàn kiểm tra, giám sát của Công đoàn cơ sở và UBKT LĐLĐ huyện. Công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung vào những việc trọng tâm, trọng điểm, vận dụng sáng tạo các hình thức kiểm tra thường xuyên, đột xuất, định kỳ, các phương pháp kiểm tra trực tiếp, gián tiếp...Đồng thời hàng năm cần được  được tổng kết đánh giá về hiệu quả từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, có phương hướng kiểm tra tốt hơn.

Bốn là: Đoàn viên công đoàn  làm công tác kiểm tra, giám sát phải là những người có năng lực chuyên môn, có kiến thức cơ bản  về các lĩnh vực kinh tế, pháp luật, văn hóa, xã hội, bản thân người làm công tác kiểm tra, giám sát phải có đạo đức nghề nghiệp, công tâm trung thực, khách quan và mạnh dạn đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát phải luôn tự học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH Đất nước.

Năm là: Chủ động tích cực trong công tác tham mưu; và cùng Ban chấp hành, ban thường vụ giải quyết tốt kiến nghị, đề nghị của đoàn viên, VC, NLĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và NLĐ. góp phần cùng với cấp ủy đảng, chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Ban thường vụ LĐLĐ Tỉnh giao cho.

Bá Trường

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa